کلیدواژه‌ها = عملکرد مالی
تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه

دوره 34، شماره 3، آذر 1398، صفحه 39-61

حسین محسنی؛ مهدی صادقی شاهدانی


اثر مالکیت بانکی بر عملکرد مالی شرکت‌های بیمه‌

دوره 29، شماره 3، آذر 1393، صفحه 27-50

وحید محمودی؛ سارا خمسه


نقش سرمایه‌گذاران نهادی در عملکرد شرکت‌های بیمه (خصوصی) در ایران

دوره 28، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 1-24

یحیی حساس یگانه؛ نادر مظلومی؛ نسیم کردستانی