کلیدواژه‌ها = بیمۀ بدنۀ اتومبیل
اثر اقدامات احتیاطی بر بازار

دوره 31، شماره 3، آذر 1395، صفحه 25-44

غدیر مهدوی کلیشمی؛ ملیحه رجائی