کلیدواژه‌ها = شرکتهای بیمه
بررسی و سنجش سطح رضایت‌مندی مشتریان شرکتهای فعال در صنعت بیمۀ ایران

دوره 33، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 23-44

عزیز احمدزاده؛ وحیده نورانی؛ امیر بهرامی