نویسنده = سید ابوالقاسم میرا
تعداد مقالات: 1
1. دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد»

دوره 35، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 43-88

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابوعلی ودادهیر؛ مسعود بادین؛ سید ابوالقاسم میرا