فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه (JIR) - واژه نامه اختصاصی