اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید کردبچه

اقتصاد صنعتی دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/kurdbacheh
kurdbachehirc.ac.ir

سردبیر

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی – اقتصاد بین‌الملل) استاد دانشگاه الزهراء

staff.alzahra.ac.ir/shahabadi
a.shahabadialzahra.ac.ir
0000-0002-9316-8296

h-index: 8  

اعضاء هیئت تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرتیمورپاینده نجف آبادی

بیمه های غیرزندگی، درمان و ارزیابی ریسک استاد دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=386155
amirtpayandehgmail.com

h-index: 11  

دکتر محمد جلوداری ممقانی

ریاضیات مالی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9692683
imamaghanyahoo.com

دکتر علی رحمانی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء

staff.alzahra.ac.ir/rahmani
rahmanialzahra.ac.ir

دکتر کامران فیضی

مدیریت فناوری اطلاعات، روش شناسی تحقیق استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9692756
kamfeiziyahoo.com

دکتر اسدالله فرزین وش

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~farzinv
farzinvut.ac.ir

دکتر عباس کریمی

حقوق خصوصی (تعهدات و قراردادها) استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abkarimi
abkarimiut.ac.ir

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

علوم اقتصادی استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد،‌ دانشگاه امام صادق(ع)

isu.ac.ir/cv/234/مهدی-صادقی-شاهدانی
shahdaniyahoo.com

دکتر آتوسا گودرزی

علوم اقتصادی دانشیار دانشکده بیمه‌ اکو دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693214
atousagoodarziyahoo.com

دکتر محسن نظری

اقتصاد (بخش عمومی- قیمت گذاری) دانشیار دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~mohsen.nazari
mohsen.nazariut.ac.ir

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

حقوق خصوصی (حقوق تجارت بین الملل) دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~jafarnory
jafarnoryut.ac.ir

دکتر علی صالح آبادی

مدیریت مالی دانشیار مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)

isu.ac.ir/cv/212/علی-صالح‌آبادی
a.salehabadiyahoo.com

h-index: 3  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر هیربد آسا

ریاضیات مالی و اقتصاد دانشیار و عضو هیئت علمی مدرسه بازرگانی کنت انگلستان

www.kent.ac.uk/kent-business-school/people/3667/assa-hirbod
assa.hirbodgmail.com
0000-0002-4429-8684

h-index: 9  

دکتر یان دان

علوم اکچوئری استاد دانشگاه لوون بلژیک

www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00014274
jan.dhaenekuleuven.be
0000-0003-4314-8809

h-index: 44  

همکاران نشریه

مدیر داخلی

سیدمحمد میرمهدی کمجانی

رئیس اداره کتابخانه، اسناد علمی و نشریات پژوهشکده بیمه

s.mirmahdiyahoo.com

کارشناس نشریه

ریحانه ادبی

کارشناس نشریه پژوهشنامه بیمه

adabi64gmail.com
09127361496

ویراستار ادبی نشریه

علی مرادی

ویراستار ادبی نشریه پژوهشنامه بیمه

artiman.ali.moradigmail.com

ویراستار انگلیسی

علی‌محمد مصدق‌راد

ویراستار انگلیسی نشریه پژوهشنامه بیمه

mosadeghradyahoo.com