اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید کردبچه

اقتصاد صنعتی، دانشگاه (Essex) انگلستان دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

kurdbachehirc.ac.ir

سردبیر

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی – اقتصاد بین‌الملل) استاد دانشگاه الزهراء

staff.alzahra.ac.ir
a.shahabadialzahra.ac.ir
0000-0002-9316-8296

اعضای هیات تحریریه

دکتر صادق بختیاری

اقتصاد استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghyahoo.com

دکتر امیرتیمورپاینده نجف آبادی

علوم بیم‌سنجی استاد دانشگاه شهید بهشتی

amirtpayandehgmail.com

دکتر محمد جلوداری ممقانی

نظریه هندسی گروه‌ها, دانشگاه صنعتی شریف استاد دانشگاه علامه طباطبائی

imamaghanyahoo.com

دکتر علی رحمانی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء

rahmanialzahra.ac.ir

دکتر کامران فیضی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

kamfeiziyahoo.com

دکتر اسدالله فرزین وش

دانشیار دانشگاه تهران

farzinvut.ac.ir

دکتر شمس الله شیرین بخش

اقتصادسنجی دانشیار دانشگاه الزهراء

sh_shirinbakhshyahoo.com

دکتر عباس کریمی

حقوق خصوصی (تعهدات و قراردادها) استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

علوم اقتصادی استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد،‌ دانشگاه امام صادق(ع)

shahdaniyahoo.com

دکتر آتوسا گودرزی

دکتری علوم اقتصادی دانشکده بیمه‌اکو دانشگاه علامه طباطبائی

atousagoodarziyahoo.com

دکتر محسن نظری

اقتصاد (بخش عمومی- قیمت گذاری) دانشیار دانشگاه تهران

mohsen.nazariut.ac.ir

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

حقوق خصوصی (حقوق تجارت بین الملل) دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

jafarnoryut.ac.ir