اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید کردبچه

اقتصاد صنعتی، دانشگاه (Essex) انگلستان دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

kurdbachehatirc.ac.ir

سردبیر

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی – اقتصاد بین‌الملل) استاد دانشگاه الزهراء

a.shahabadiatalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر صادق بختیاری

اقتصاد استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghatyahoo.com

دکتر امیرتیمورپاینده نجف آبادی

علوم بیم‌سنجی استاد دانشگاه شهید بهشتی

amirtpayandehatgmail.com

دکتر محمد جلوداری ممقانی

نظریه هندسی گروه‌ها, دانشگاه صنعتی شریف استاد دانشگاه علامه طباطبائی

imamaghanatyahoo.com

دکتر شمس الله شیرین بخش

اقتصادسنجی دانشیار دانشگاه الزهراء

sh_shirinbakhshatyahoo.com

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

علوم اقتصادی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد،‌ دانشگاه امام صادق(ع)

shahdaniatyahoo.com

دکتر اسدالله فرزین وش

دانشیار دانشگاه تهران

farzinvatut.ac.ir

دکتر کامران فیضی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

kamfeiziatyahoo.com

دکتر آتوسا گودرزی

دکتری علوم اقتصادی دانشکده بیمه‌اکو دانشگاه علامه طباطبائی

atousagoodarziatyahoo.com

دکتر محسن نظری

اقتصاد (بخش عمومی- قیمت گذاری) دانشیار دانشگاه تهران

mohsen.nazariatut.ac.ir

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

حقوق خصوصی (حقوق تجارت بین الملل) دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

jafarnoryatut.ac.ir

مدیر داخلی

سید علی حسینی

رئیس اداره کتابخانه، اسناد علمی و نشریات

hosseini.faatirc.ac.ir

کارشناس نشریه

پریسا صفامنش

اقتصاد بازرگانی و مدیریت آموزشی کارشناس

safamaneshatirc.ac.ir
22084084 - 143 داخلی