اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید کردبچه

اقتصاد صنعتی دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

staff.alzahra.ac.ir/kurdbacheh
kurdbachehirc.ac.ir

سردبیر

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی – اقتصاد بین‌الملل) استاد دانشگاه الزهراء

staff.alzahra.ac.ir/shahabadi
a.shahabadialzahra.ac.ir
0000-0002-9316-8296

h-index: 6  

اعضاء هیئت تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر امیرتیمورپاینده نجف آبادی

بیمه های غیرزندگی، درمان و ارزیابی ریسک استاد دانشگاه شهید بهشتی

en.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=386155
amirtpayandehgmail.com

دکتر محمد جلوداری ممقانی

ریاضیات مالی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9692683
imamaghanyahoo.com

دکتر علی رحمانی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء

staff.alzahra.ac.ir/rahmani
rahmanialzahra.ac.ir

دکتر کامران فیضی

مدیریت فناوری اطلاعات، روش شناسی تحقیق استاد

simap.atu.ac.ir/cv/9692756
kamfeiziyahoo.com

دکتر اسدالله فرزین وش

اقتصاد استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~farzinv
farzinvut.ac.ir

دکتر عباس کریمی

حقوق خصوصی (تعهدات و قراردادها) استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/abkarimi
abkarimiut.ac.ir

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

علوم اقتصادی استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد،‌ دانشگاه امام صادق(ع)

isu.ac.ir/cv/234/مهدی-صادقی-شاهدانی
shahdaniyahoo.com

دکتر آتوسا گودرزی

علوم اقتصادی دانشکده بیمه‌اکو دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693214
atousagoodarziyahoo.com

دکتر محسن نظری

اقتصاد (بخش عمومی- قیمت گذاری) دانشیار دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~mohsen.nazari
mohsen.nazariut.ac.ir

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

حقوق خصوصی (حقوق تجارت بین الملل) دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

lawpol.ut.ac.ir/~jafarnory
jafarnoryut.ac.ir

دکتر علی صالح آبادی

مدیریت مالی دانشیار رشته مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام

isu.ac.ir/cv/212/علی-صالح‌آبادی
a.salehabadiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر هیربد آسا

ریاضیات مالی و اقتصاد دانشیار و عضو هیئت علمی مدرسه بازرگانی کنت انگلستان

www.kent.ac.uk/kent-business-school/people/3667/assa-hirbod
assa.hirbodgmail.com
0000-0002-4429-8684

h-index: 8  

همکاران نشریه

مدیر داخلی

سیدمحمد میرمهدی کمجانی

رئیس اداره کتابخانه، اسناد علمی و نشریات پژوهشکده بیمه

s.mirmahdiyahoo.com

کارشناس نشریه

ریحانه ادبی

کارشناس نشریه پژوهشنامه بیمه

adabi64gmail.com
09127361496

ویراستار ادبی نشریه

علی مرادی

ویراستار ادبی نشریه پژوهشنامه بیمه

artiman.ali.moradigmail.com