اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید کردبچه

اقتصاد صنعتی، دانشگاه (Essex) انگلستان دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

kurdbachehatirc.ac.ir

سردبیر

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی – اقتصاد بین‌الملل) استاد دانشگاه الزهراء

a.shahabadiatalzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی‌اکبر افجه‌ای

رهبری و رفتار انسانی و مدیریت و توسعه سازمانی, دانشگاه بین المللی ایالات متحده آمریکا استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

afjahiatatu.ac.ir

دکتر محسن ایزانلو

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

izanlooatut.ac.ir

دکتر صادق بختیاری

اقتصاد استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghatyahoo.com

دکتر امیرتیمورپاینده نجف آبادی

علوم بیم‌سنجی استاد دانشگاه شهید بهشتی

amirtpayandehatgmail.com

دکتر مهدی پدرام

استاد دانشگاه الزهراء

mehdi_pedramatyahoo.com

دکتر محمد جلوداری ممقانی

نظریه هندسی گروه‌ها, دانشگاه صنعتی شریف استاد دانشگاه علامه طباطبائی

imamaghanatyahoo.com

دکتر شمس الله شیرین بخش

اقتصادسنجی دانشیار دانشگاه الزهراء

sh_shirinbakhshatyahoo.com

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

علوم اقتصادی دانشیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد،‌ دانشگاه امام صادق(ع)

shahdaniatyahoo.com

دکتر اسدالله فرزین وش

دانشیار دانشگاه تهران

farzinvatut.ac.ir

دکتر کامران فیضی

استاد دانشگاه علامه طباطبائی

kamfeiziatyahoo.com

دکتر نادر مظلومی

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

nadermazloomiatgmail.com

دکتر آتوسا گودرزی

دکتری علوم اقتصادی دانشکده بیمه‌اکو دانشگاه علامه طباطبائی

atousagoodarziatyahoo.com

دکتر محسن نظری

اقتصاد (بخش عمومی- قیمت گذاری) دانشیار دانشگاه تهران

mohsen.nazariatut.ac.ir

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

حقوق خصوصی (حقوق تجارت بین الملل) دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

jafarnoryatut.ac.ir

مدیر داخلی

سید علی حسینی

رئیس اداره کتابخانه، اسناد علمی و نشریات

hosseini.faatirc.ac.ir

کارشناس نشریه

پریسا صفامنش

اقتصاد بازرگانی و مدیریت آموزشی کارشناس

safamaneshatirc.ac.ir
22084084 - 143 داخلی