اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید کردبچه

اقتصاد صنعتی دانشیار دانشگاه الزهراء (س)

kurdbachehirc.ac.ir

سردبیر

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

علوم اقتصادی (توسعه اقتصادی – اقتصاد بین‌الملل) استاد دانشگاه الزهراء

staff.alzahra.ac.ir
a.shahabadialzahra.ac.ir
0000-0002-9316-8296

اعضای هیات تحریریه

دکتر صادق بختیاری

اقتصاد استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان

bakhtiari_sadeghyahoo.com

دکتر امیرتیمورپاینده نجف آبادی

بیمه های غیرزندگی، درمان و ارزیابی ریسک استاد دانشگاه شهید بهشتی

amirtpayandehgmail.com

دکتر محمد جلوداری ممقانی

ریاضیات مالی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

imamaghanyahoo.com

دکتر علی رحمانی

حسابداری دانشیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء

rahmanialzahra.ac.ir

دکتر کامران فیضی

مدیریت فناوری اطلاعات، روش شناسی تحقیق استاد دانشگاه علامه طباطبائی

kamfeiziyahoo.com

دکتر اسدالله فرزین وش

اقتصاد دانشیار دانشگاه تهران

farzinvut.ac.ir

دکتر عباس کریمی

حقوق خصوصی (تعهدات و قراردادها) استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

علوم اقتصادی استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد،‌ دانشگاه امام صادق(ع)

shahdaniyahoo.com

دکتر آتوسا گودرزی

علوم اقتصادی دانشکده بیمه‌اکو دانشگاه علامه طباطبائی

atousagoodarziyahoo.com

دکتر محسن نظری

اقتصاد (بخش عمومی- قیمت گذاری) دانشیار دانشگاه تهران

mohsen.nazariut.ac.ir

دکتر جعفر نوری یوشانلوئی

حقوق خصوصی (حقوق تجارت بین الملل) دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

jafarnoryut.ac.ir

دکتر علی صالح آبادی

مدیریت مالی دانشیار رشته مدیریت مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام

a.salehabadiyahoo.com