راهنمای نویسندگان

دستورالعمل تنظیم مقالات

 

نحوه ارسال مقاله: ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس  http://faslnameh@irc.ac.ir  امکان‌پذیر است. لذا تقاضا می‌گردد از ارسال مقاله از طریق ایمیل و سایر روش‌هایی که قبلاً مرسوم بوده است، خود‌داری فرمائید.

 

شرایط پذیرش مقاله:

الف: محتوا

- در جهت اهداف و محورهای فصلنامه باشد.

- جنبه علمی ‌و پژوهشی داشته باشد.

- حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

- در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی ‌به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد (در ضمن تا دریافت پاسخ نهایی از سوی سردبیر از ارسال مقاله به مجله دیگر خودداری فرمائید در غیر این صورت ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی معذوریم).

 * لازم است نویسندگان مقالات نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه نویسندگان و همچنین فرم تعارض منافع مقالات ارائه شده اقدام نمایند.

ب: شکل ظاهری

- مقاله باید شامل عنوان، معرفی نویسنده یا نویسندگان (آدرس محل کار، تلفن، نمابر و آدرس پست الکترونیکی)، چکیده فارسی و انگلیسی، واژه‌های کلیدی (3 تا 7 واژه)، طبقه بندی JEL، مقدمه، پیشینه، روش، چارچوب نظری، یافته‌ها، نتیجه‎‌گیری، پیوست‌ها و فهرست منابع باشد.

- نکته مهم: حتماً از نرم‌افزار Microsoft Word 2003-2007 در اندازه کاغذ وزیری 7/23*5/16 استفاده شود.

- مراحل اندازه سایز صفحه وزیری:

Page Layout, Page Setup, Paper size: Width: 16.5cm , Height: 23.7cm

- فاصله‌های متن مقالات از چهار طرف صفحه عبارتند از:

Bottom: 2 cm                          Top: 2.4 cm                   Right: 2 cm                 Left: 2 cm

 

- عنوان مقاله فارسی: قلم B Mitra ضخیم اندازه 15؛

- نام نویسندگان: قلم B Nazanin اندازه 11؛ 

چکیده فارسی: قلم B Nazanin اندازه 10؛ 

- متن فارسی مقاله: قلم B Naznain اندازه 12؛ تیترهای داخلی با قلم B Nazanin ضخیم اندازه 14 و تیترهای فرعی با قلم B Nazanin ضخیم اندازه 13؛

- عنوان مقاله لاتین: قلم Times New Roman ضخیم اندازه 14؛

- نام لاتین نویسندگان: قلم Times New Roman اندازه 11؛

 - متن چکیده لاتین: قلم Times New Roman اندازه 10؛

- متن‌ لاتین مقاله: قلم Times New Roman اندازه 11.

- روش ارجاع داخل متون (APA) باشد، یعنی منابع مورد استفاده در متن به این صورت درج شود:

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، تاریخ انتشار و شماره صفحه (کمیجانی، 1375). در صورت تکرار بلافاصله همان منبع کلمه همان با شماره جلد و صفحه آورده شود.

- فهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شکل زیر تنظیم گردد:

الف) کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، تاریخ انتشار، شماره جلد.

شیرکوند، سعید. (1391). سازمان‌های پولی و مالی. انتشارات کویر، چاپ اول.

ب) مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه، محل انتشار، شماره مجله و شماره صفحات.

آقازاده، هاشم و عباسی بنی، فاطمه. (1395). اثر رقابت بر رفاه بیمه‌گذاران و ریسک بیمه‌گران. تحقیقات مالی، دوره 18، شماره 2.

Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2): 277-297.

 ج) مجموعه مقالات: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی گردآورنده، عنوان مجموعه مقالات، سال، شماره صفحات.

د) پی‌نوشت‌های توضیحی در پایان همان صفحه آورده شود.

ه) حتما منابع آماری متغیرها در فهرست منابع ذکر گردد.

-  کلیه مقالاتی که در آنها از روش‌های کمی ‌و تجربی استفاده شده، لازم است داده‌ها، پرسشنامه یا خروجی رایانه‌ای را به ضمیمه مقاله ارسال نمایند.

 مقاله‌های ارسالی در دو فایل جداگانه شامل: شناسه مقاله و مقاله اصلی تنظیم شود.

1-‌ شناسه مقاله:

-‌ عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی

-‌ نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به ترتیب میزان سهم و مرتبه علمی، محل اشتغال یا تحصیل نویسنده/ نویسندگان (فارسی و انگلیسی)

- مقالات مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد باید با اطلاع استاد راهنما و ذکر نام استاد راهنما باشد.

- در مقالات مستخرج از رساله دکتری باید نام دانشجوی دکتری به عنوان نویسنده اول ذکر شود.

- نشانی کامل نویسنده / نویسندگان (شامل نشانی پستی- شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی پست الکترونیکی)

- مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی (در صورت وجود)

- سپاسگزاری: در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظیم می‌شود، از اشخاص حقیقی و حقوقی که در راهنمایی یا انجام تحقیق مساعدت نموده‌اند یا در تأمین بودجه، امکانات و لوازم تحقیق نقش مؤثری داشته‌اند، سپاسگزاری گردد.

2-‌  مقاله ارسالی بایستی دارای بخش های زیر باشد.

صفحه اول:

- عنوان کامل مقاله به فارسی و لاتین:

-  چکیده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسئله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه‌گیری است. چکیده حداقل در 200 کلمه و حداکثر 300 کلمه تنظیم شود.  این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.

شکل ساختارمند آن در زیر ارائه شده است:

 • عنوان؛
 • هدف؛
 • روش‌شناسی؛
 • یافته‌ها؛
 • نتیجه‌گیری.
 • کلید واژه‌ها؛
 • JEL  (طبقه‌بندی موضوعی)؛

-   مقالات اقتصادی باید دارای طبقه بندی JEL (سه مورد) باشند، مقالات فاقد این مشخصه (قابل دسترسی از طریق: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php) 

 

چکیده انگلیسی:

تعداد کلمات چکیده انگلیسی حداکثر 500 کلمه باشد. تاریخ‌های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. کلمات کلیدی عیناً ترجمه کلمات کلیدی فارسی (به ترتیب از Aتا Z ) و حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.

شکل ساختارمند آن در زیر ارائه شده است:

 • عنوان(Title)؛
 • هدف(Objective)؛
 • روش(Method)؛
 • یافته ها(Findings)
 • نتیجه‌گیری(Conclusion)
 • واژگان کلیدی(Keywords)؛
 • طبقه‌بندی موضوعی (JEL).

 

سایر نکات:

- از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد.

- در متن مقاله به شماره‌ عکس‌ها، جدول‌ها و نمودارها (در صورت وجود) با دقت اشاره شود و محل آنها مشخص گردد.

- عکس‎ها باید به وضوح و کیفیت بالا تهیه و به صورت جداگانه، ‌با فرمت JPG یاDPI 300  در مقاله آورده شوند.

- شماره جدول‌(ها)، شکل‌(ها)، تصویر‌(ها) و نمودار‌(ها) به ترتیب ارائه نتایج آنها در مقاله تعیین و محل قرار‌گیری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می‌باشد

     علاقمندان برای دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانند به نشانی زیر مراجعه فرمایند:

نشانی‌: تهران ـ سعادت آباد ـ میدان کاج ـ خیابان سرو غربی ـ شماره 43 ـ دفتر فصلنامه، کدپستی: 1998758513- شماره تماس 22084084

 

 سرقت علمی و ادبی

 این نشریه هیچ‌گونه اغماضی در زمینه سرقت ادبی نشان نداده و همواره تمامی مقالات ثبت شده را با دقت هرچه تمام‌تر مورد بررسی و مطالعه قرار داده است تا از مبرا بودن این آثار از سرقت ادبی اطمینان حاصل نماید. لازم به ذکر است که با توجه به شایع بودن سرقت ادبی در تولید آثار علمی، این نشریه از هر روش ممکن برای مبارزه با این امر استفاده می‌کند.

 

ما در این نشریه از نرم‌افزارهای تشخیص سرقت ادبی تحت وب سمیم نور استفاده می‌کنیم. این نرم‌افزار به بانک‌های داده متعددی متصل بوده و برای تایید اصالت و معتبر بودن مقالات ارائه شده، آن‌ها را بارها از طرق مختلف با دسترسی به منابع حجیمی از داده‌های همسان مورد بررسی قرار می‌دهد.