فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه (JIR) - اهداف و چشم انداز