دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 132، زمستان 1397، صفحه 1-120 
4. طراحی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی: رویکرد نظریۀ مبنایی

صفحه 63-79

شهرام کریم‌نژاد؛ رضا نجف بیگی؛ کرم‌اله دانشفرد؛ اکبر عالم تبریز