دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، زمستان 1391 

مقاله علمی - پژوهشی

1. عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران

صفحه 1-24

ابراهیم عباسی؛ سمانه درخشیده


2. تأثیر اعتماد آنلاین بر استفاده بیمه‌گذاران از خدمات

صفحه 25-50

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ سیده ایما اخوی‌راد


4. بررسی اثربخشی روش های فروش بیمه عمر

صفحه 71-95

هاشم آقازاده؛ غلام‌رضا جندقی؛ مریم خلیل