دوره و شماره: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 143، پاییز 1400 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تأثیر توسعۀ بیمه های زندگی بر شاخص‌های خوشبختی در کشورهای منتخب

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ مریم سادات سیدرضائی؛ علی مرادی


3. کشف مشتریان سودآور با رویکرد داده‌محور

مریم نژادافراسیابی؛ اکبر اصفهانی پور؛ علی محمد کیمیاگری


مقاله علمی - ترویجی

7. مرور نظام‌مند مطالعات آینده پژوهی بیمه های اتومبیل

سعید جعفری نیا؛ مریم سلماسی؛ حمزه خواستار؛ لیلی نیاکان