دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 142، تابستان 1400 

مقاله علمی - پژوهشی

1. ‌نحوه اثرگذاری تخفیف‌ها بر ترکیب پرتفوی ریسک رشته بیمه شخص ثالث

مهناز منطقی پور؛ محبوبه اعلائی


2. شناسایی و آزمون متغیرهای موثر و متأثر از جانشین پروری در یک شرکت بیمه‌ای

محسن غلامعلیان؛ علی صفری؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ هادی تیموری


4. طراحی الگوی رفتارهای انحرافی مثبت کارکنان در صنعت بیمه ایران

حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ صالح شیری