دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 114، پاییز 1393، صفحه 1-259 

مقاله علمی - پژوهشی

1. اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی

صفحه 1-18

رضا افقی؛ الهام رحمتی؛ بهزاد محمدشریفی


5. اثر رهبری تحول‌آفرین بر بیگانگی از کار

صفحه 89-112

حسین دامغانیان؛ محبوبه حاج‌کاظمی