دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 140، زمستان 1399 
2. دیالکتیک تردید و اعتماد در رفتار خرید بیمه‌زندگی «تحقیقی مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد»

صفحه 43-88

حسینعلی بختیار نصرآبادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابوعلی ودادهیر؛ مسعود بادین؛ سید ابوالقاسم میرا


5. بررسی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی بیمه اسلامی (تکافل) در سطح بیمه میهن

صفحه 163-198

فیروزه حاجی علی اکبری؛ الهام زبان دان؛ فریماه جعفرلی


6. ‌‌شناسایی و اولویت بندی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب در شرکت بیمه ایران

صفحه 199-233

شمس الله سلامی؛ محمد رضا باقرزاده؛ اسداله مهرآرا؛ مهرداد متانی