دوره و شماره: دوره 35، شماره 3 - شماره پیاپی 139، پاییز 1399 

مقاله علمی - پژوهشی

1. مدل پارادایمی ارزش آفرینی برند در صنعت بیمه با تاکید بر بیمه عمر "رویکرد داده بنیاد"

محمد رضایی؛ فریدون رهنما رودپشتی؛ حمید رضا سعید نیا؛ زهرا علی پور درویش


2. تأثیر ضریب نفوذ بیمه بر فضای کارآفرینی در کشورهای منتخب

ابوالفضل شاه آبادی؛ فاطمه مهدی پور؛ علی مرادی


3. بررسی وجود ریسک کژگزینی در صنعت بیمه درمان ایران

الهام نوبهار؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ ربابه بهلولی


6. تدوین و ارائه الگوی برند کارفرما در شرکت‌های بیمه

منیژه یادگاری؛ تورج مجیبی؛ نیلوفر ایمان خان؛ سید علی مهدی زاده اشرفی


مقاله علمی - ترویجی

8. ریسک‌های بازار معاوضات بیمه‌های غیرزندگی در بازار سرمایه و صنعت بیمه ایران و راهکارهایی جهت پوشش آن‌ها

سید محمدجواد میرطاهر؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ سیدعباس موسویان