دوره و شماره: دوره 35، شماره 2 - شماره پیاپی 138، تابستان 1399 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تخصیص بهینه منابع بازاریابی کوتاه مدت بر مبنای ارزش دوره عمر مشتری

فرزانه صندوقداران؛ امیر البدوی؛ بابک تیمورپور


4. بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر

اباذر حلم زاده؛ کریم حمدی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی