دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، بهار 1399 

مقاله علمی - پژوهشی

1. مقایسه سیستم جدید و قدیم پاداش-جریمه بیمه شخص ثالث ایران

امیر تیمور پاینده نجف آبادی؛ منصوره ساکی زاده


4. رفتار مدل‌های غیرخطی در پیش‌بینی توانگری مالی شرکت‌های بیمه بورسی

سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی؛ ابراهیم عباسی؛ حسین دیده خانی؛ علی خوزین


7. بیمه مالکیت

عبداله رجبی؛ وحید میرنژاد


8. شناسایی مسئولیت بیمه‌گر در فرآیند کیفری

حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی؛ سید مهدی سیدزاده ثانی