دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 4، زمستان 1398 
2. مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی

نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی؛ میثم امیری


مقاله علمی - ترویجی

7. ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

فاطمه عطاطلب؛ لیلی نیاکان