دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 4، زمستان 1398 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل اثر بیمۀ زلزله در کاهش آثار مخرب زلزله در رشد اقتصادی: با رویکرد ‌پویایی‌شناسی سیستم (مطالعۀ موردی شهر تهران)

میترا سیدزاده؛ بهنام بهنامه؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ تقی ابراهیمی سالاری


3. مدل‌سازی قیمت سواپ فاجعه با شدت وقوع تصادفی

نصرالله محمودپور؛ عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی؛ میثم امیری


6. تأثیر راهبرد اقیانوس آبی در کسب مزیت رقابتی یک شرکت‌ بیمه‌ای

حاجیه رجبی فرجاد؛ صدیقه طوطیان اصفهانی؛ محسن ثابت


مقاله علمی - ترویجی

7. ارزیابی و نظارت ریسک‌محور بر شرکت‌های بیمه

لیلی نیاکان؛ فاطمه عطاطلب