دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 135، پاییز 1398 
4. بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر

صفحه 7-8

کریم حمدی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ اباذر حلم زاده


6. راهبردهای توسعه بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابداران در ایران

صفحه 11-12

علی گلی؛ علی خوزین؛ مجید اشرفی؛ آرش نادریان