دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 134، تابستان 1398 

مقاله علمی - پژوهشی

1. محاسبۀ حق‌بیمۀ نسبی یک سیستم نرخ‌گذاری‌شده براساس مدل پواسون آماسیده در دو نقطه

صفحه 9-29

امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی؛ فاطمه عطاطلب؛ رمضان رضازاده


5. «معرفی منصفانۀ» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری

صفحه 88-105

عبدالعظیم خروشی؛ حبیب‌الله رحیمی؛ عباس قاسمی حامد؛ جلیل مالکی