امکان‌سنجی پیاده‌سازی هوش‌تجاری در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد MBA، دانشگاه پیام نور، تهران غرب

2 استادیار دانشگاه پیام نور، تهران غرب

چکیده

از دغدغه‌های سازمان‌ها، امکان‌سنجی و آگاهی از میزان آمادگی سازمان برای پیاده‌سازی هوش‌‌تجاری است. در این مقاله با استفاده از رویکردی که استیو ویلیامز و نانسی ویلیامز ارائه داده‌اند، هفت شاخص برای سنجش آمادگی سازمان‌ها برای پیاده‌سازی هوش‌تجاری درنظرگرفته‌شد که عبارت‌اند از: همراستایی استراتژیک کسب‌و‌کار و فناوری اطلاعات، مدیریت پورتفولیو، مشارکت سازمان و فناوری ‌اطلاعات، آمادگی فنی سیستم‌های هوش‌تجاری و انبار داده، فرهنگ مهندسی فرایند تصمیم‌گیری، فرهنگ بهبود فرایندی مداوم و فرهنگ به‌کارگیری اطلاعات و ابزارهای تحلیلی. براین اساس پرسش‌نامه‌ای شامل 39 گویه تدوین شد و یک شرکت بیمه با 245 نفر کارمند تمام‌وقت، به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شد. نمونه‌ای مشتمل بر 150 نفر از کارکنان آن شرکت با استفاده از روش تصادفی انتخاب و پرسش‌نامه تهیه شده در بین آنها توزیع گردید. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ سنجیده ‌شد. نتایج نشان داد که شرکت مورد بررسی از نظر همراستایی استراتژیک و مدیریت پورتفولیو در وضعیت مطلوبی قرار دارد ولی از نظر مشارکت سازمان و فناوری ‌اطلاعات، فرهنگ بهبود فرایندی مستمر، فرهنگ استفاده از اطلاعات و ابزارهای تحلیلی، فرهنگ روشمندساختن و مهندسی جریان تصمیم‌گیری و آمادگی فنی سیستم‌های هوش‌تجاری و انبار‌داده‌ها در وضعیت متوسط قرار دارد. درنهایت برمبنای یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای آمادگی بهتر سازمان‌ها در پیاده‌سازی هوش‌تجاری مطرح شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Commercial Intelligence Feasability Implementation in Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Khodaei 1
  • Davood Karimzadegan Moghadam 2