عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال‌توسعه منتخب

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور، کرج

2 استادیار دانشگاه پیام نور، ایران

3 استادیار دانشگاه تبریز

چکیده

بیمه عمر در جهان کنونی، از ابزارهای مهم اقتصادی است و استفاده‌های متعددی از آن می‌شود و مهم‌ترین نقش آن در تأمین و تضمین آتیه خانواده‌هاست. بیمه‌های عمر از منابع سرمایه‌گذاری‌های عظیم هستند و نقش پس‌اندازی برجسته‌ای دارند. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی (سطح درآمد سرانه، تورم، سطح توسعه مالی و بیکاری)، عوامل جمعیتی (نسبت وابستگی افراد، سطح تحصیلات و شهرنشینی) و عوامل نهادی (ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) بر تقاضای بیمه عمر در ایران و کشورهای درحال‌توسعه منتخب جهان طی دوره 2009- 2001 با استفاده از روش پنل دیتا (داده‌های مقطعی) است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سطح درآمد سرانه، سطح توسعه مالی، حاکمیت قانون، سطح تحصیلات و شهرنشینی از جمله عواملی هستند که تأثیر مثبتی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد مطالعه دارند. متغیرهای تورم، بیکاری و اثربخشی دولت، رابطه معکوسی با تقاضای بیمه عمر دارند و دو متغیر نسبت وابستگی افراد و ثبات سیاسی، رابطه معناداری با تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد مطالعه ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Life Insurance Demand among Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Fariba Esmaeli 1
  • Hossein Mirzaei 2
  • Ahmad Assadzadeh 3