ارائه یک روش اصلاحی ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی شرکتهای بیمه ایرانی: رویکرد ARDL-GARCH

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، رئیس هئیت مدیره شرکت بیمه دانا

2 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 استادیار، مدیر کل نظارت بر بیمه های زندگی

10.22056/jir.2019.178720.2486

چکیده

ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی با دو مساله اصلی روبرو است؛ اول آن که در محاسبه این ضریب روشهای مختلف و کارایی آنها به درستی بررسی نشده‌اند و دوم آن که ضریب محاسبه شده برای حالات عادی بوده و در محاسبه آن اثرات شوکهای اقتصادی برای استخراج نوسانپذیری در حالت بحرانی (استرس) دیده نشده‌اند.
هدف اصلی این مقاله ارائه روشی کاراتر که تلفیقی از دو مدل خودبازگشت با وقفه توزیع شده (ARDL) و واریانس ناهمسانی خودبازگشت تعمیمیافته (GARCH) است، برای سنجش ریسک بازار شرکتهای بیمه میباشد. در این راستا، با استفاده از دادههای آماری شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (TEDPIX)، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز و سنجه ارزش در معرض ریسک (VaR)، اقدام به مدلسازی ریسک سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بیمه نمودیم. بدین منظور سه روش واریانس-کواریانس ساده، مدل AR-GARCH و مدل ARDL-EGARCH به کار برده شدند. در نهایت، با استفاده از آزمون بازخورد کوپیک، مدل ARDL-EGARCH به عنوان بهترین مدل انتخاب شد. ضریب ریسک بازار مدل توانگری مالی در شرایط اقتصادی عادی در حدود %39 و در شرایط بحرانی و استرس در حدود 86.4% برآورد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Method for Improving Market Risk Factor of Solvency Model for Iranian Insurance Companies: ARDL-GARCH Approach

نویسندگان [English]

  • Reza Jafari 1
  • Nader Mazloomi 2
  • Amir Safari 3
1 Ph.D Student, Chairman of Dana Insurance Company
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University
3 Assistant Professor, General Manager of Life Insurance Supervision
چکیده [English]

Market risk factor of solvency model has two main problem; first is that in calculating this risk factor, different methods and their efficiencies don’t have been studied and second is that this risk factor for normal conditions and in calculation of that, effects of economical shocks for extracting volatility for stress conditions don’t have been considered.
The main purpose of this paper is to present a more efficient method which is a combination of Autoregressive Distributed Lags (ARDL) and GARCH models for measuring market risk of insurance companies. In this regard, by using statistical data of Tehran Stock Exchange Dividend and Price Index (TEDPIX), economic growth, inflation rate and exchange rate and value at risk (VaR), we modeled stock investment risk of insurance companies. For this purpose, three methods containing simple variance-covariance, AR-GARCH model and ARDL-EGARCH model was applied. Finally, based on our findings, by using Kupiec Backtesting test, ARDL-EGARCH model was selected as the best model. The market risk factor of solvency model was estimated about 39% and 86.4% for normal and stress conditions, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value at Risk (VaR)
  • Solvency
  • Insurance Companies
  • Market Risk and ARDL-GARCH Model