بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمه‌های عمر

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش محورمدیریت بازرگانی گروه مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

2 دانشیار، مدیریت بازرگانی،گروه مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

3 دانشیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ، ایران

10.22056/jir.2019.165672.2446

چکیده

در سال‌های اخیر، در صنعت بیمه تلاش زیادی صورت گرفته تا سهم پورتفوی بیمه‌های عمر کشور افزایش یابد. درحال‌حاضر این سهم در مقایسه با آمارهای جهانی ناچیز است و از همین میزان نیز هرساله درصدی بازخرید می‌شوند. باتوجه به این‌که تحقیقات صورت‌گرفته در زمینه بیمه عمر همگی نگاهی پس‌نگر داشته‌اند و هیچ‌یک به دنبال پیش‌بینی این رفتار در مشتریان نبوده‌‌اند، این تحقیق بااستفاده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون، بدنبال سنجش گرایش افراد به بازخرید بیمه‌های عمر، بوسیله متغیرهای مستقل تقدیرگرایی، سرمایه اجتماعی، آگاهی از مزایای بیمه عمر، ارزشمندی مزایای بیمه عمر برای فرد، احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت اقتصادی، احساس امنیت شغلی و متغیرهای زمینه‌ای و در نتیجه پیش‌بینی رفتار بازخرید در بیمه‌گذاران عمر بوده است. طبق یافته‌های این تحقیق که روی نمونه‌ی 400 نفری از بیمه‌گذاران عمر شرکت بیمه کارآفرین در سال‌های 1390 تا 1395 انجام شده، فقط میان سرمایه اجتماعی با گرایش به بازخرید رابطه مستقیم وجود دارد و سایر روابط معکوس است. هم‌چنین، فرضیه وجود رابطه معکوس میان گرایش به بازخرید با امنیت اقتصادی رد شد. از بین متغیرهای زمینه‌ای، میزان تحصیلات قوی‌ترین رابطه را با گرایش به بازخرید دارد که این رابطه نیز معکوس است. بعلاوه، طبق نتایج آزمون رگرسیون، از بین متغیرهای تحقیق، تقدیرگرایی از بیشترین قدرت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating factors affecting the tendency to life insurance surrender

نویسندگان [English]

  • Abazar Helmzadeh 1
  • Karim Hamdi 2
  • Kambiz Heidarzadeh Hanzaei 3
1 Research-based Ph.D Student , Business Management , department of Management and Economics , Science and Research Branch , Islamic Azad University , Tehran , iran
2 Associate Professor, department of Management and Economics, Science and Research Branch , Islamic Azad University ,Tehran , iran
3 Associate Professor, department of Management and Economics, Science and Research Branch , Islamic Azad University ,Tehran , iran
چکیده [English]

In recent years, there has been a lot of effort in the insurance industry to increase the share of life insurance portfolio. Currently, this share is negligible compared to global statistics, and some of them are surrendered annually. Regarding the fact that the researches in the field of life insurance all had a backward perspective and none of them sought to predict this behavior in the customers, this research, using correlation and regression tests, sought to measure the tendency of people to life insurance surrender, by independent variables including fatalism, social capital, awareness of the benefits of life insurance, the value of life insurance benefits to the individual, the sense of political security, the sense of economic security, occupational security and contextual variables, and thus the prediction of life insurance surrendering behavior in life insurance policyholders. According to the research findings, which is based on a sample of 400 policyholders of the life insurance of KarAfarin insurance company in 2011-2016, there is only a direct relationship between social capital with a tendency to surrender, and other variables had inverse relationships with it. Also, the hypothesis of the existence of an inverse relationship between the tendency to surrender with economic security was rejected. Among the contextual variables, the level of education has the strongest relationship with the tendency to surrender, which is also inverse. In addition, according to the results of the regression test, among the variables of research, fatalism is the most powerful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • life insurance surrender
  • Tendency
  • life insurance policyholder
  • Insurance Companies