راهبردهای توسعه بیمه مسئولیت حرفه‌ای حسابداران در ایران

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

2 استادیار، گروه حسابداری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی اباد کتول

10.22056/jir.2019.150593.2370

چکیده

پژوهش حاضر سعی در شناسایی معیارها و زیرمعیارهای ماتریس SWOT و تدوین بهترین استراتژی توسعه بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای حسابرسان در ایران را دارد، این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش ترکیبی از روش کیفی و کمی است. سه پرسشنامه محقق ساخته در بازه زمانی شهریورماه 1396 تا اردیبهشت 1397 طی سه مرحله در اختیار 30 نفر از اعضای خبره انجمن حسابداران رسمی که به روش نمونه‌گیری هدفمند و قضاوتی انتخاب ‌شده‌اند قرار گرفت. جهت تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP، تکنیک دیمتل، فرآیند تحلیل شبکه‌ای ANP و به ‌منظور قابل‌ اعتماد بودن مقایسات زوجی از نرخ ناسازگاری استفاده گردید. نتایج نشان داد که توسعه این بیمه در ایران دارای شش نقطه قوت، شش نقطه ‌ضعف، شش فرصت و هفت تهدید است. همچنین در میان زیر معیارهای SWOT به ترتیب زیر معیار S1انتقال ریسک‌های فعالان حرفه، W1ناقص و مبهم بودن قوانین و مقررات، O1 نیاز جامعه به انواع بیمه‌های جدید در آینده، T2فرهنگ پائین بیمه‌ای در اولویت اول قرار دارند. نتایج رتبه‌بندی استراتژی‌ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای نشان داد که استراتژی تهاجمی SO بهترین استراتژی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Professional Accountability Insurance Strategies for Developing Accountants in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Goli 1
  • Ali Khuzin 2
  • Majid Ashrafi 2
  • Arash Naderian 2
1 Ph.D Student, Accounting Major of Aliabad Katoul, Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Accounting Major of Aliabad Katoul, Islamic Azad University
چکیده [English]

The present study attempts to identify SWOT matrix criteria and sub criteria and develop the best strategy for developing this insurance in Iran. This research is a practical and methodological approach, combining qualitative and quantitative methods. Three researcher-made questionnaires were distributed to three of the 30 members of the Board of Directors of the Association of Adutings and senior managers of insurance, selected through purposeful and judgmental sampling. In order to be reliable, the paired comparisons of the questionnaires were used for inconsistency rates. To analyze the data, hierarchy analysis, dichotomy analysis and network analysis process, and Super decision software were used. The results showed that the development of this insurance in Iran has six strengths, six weaknesses, and Six opportunities and seven challenges. The results of applying the hierarchical analysis process showed that among the following SWOT criteria, the following criteria (S1): the transfer of occupational risk (W1), and the vagueness of the rules (and O1) of the community's need for new types of insurance in the future, T2 (low cost of insurance) are at the top of the list. The results of ranking the development strategies of this insurance using the network analysis process showed that aggressive strategy is the best strategy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adutings’ professional liability insurance
  • Delphi Technique
  • SWOT matrix
  • DEMATEL Technique
  • Analytic Network Process (ANP)