مطالعه تطبیقی تاثیر فورس ماژور در جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه توسط بیمه‌گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی در قوانین بیمه اجباری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، دانشگاه اصفهان

10.22056/jir.2019.144547.2352

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی فورس ماژور در قوانین بیمه اجباری می پردازد. سوال اساسی که در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته این است که، فورس ماژور در قوانین بیمه اجباری چه جایگاهی دارد؟ به عبارت دیگر آیا جبران خسارتهای ناشی از فورس ماژور در حوادث ناشی از وسایل نقلیه بر عهده ی بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی است یا خیر؟ یافته های تحقیق بیانگر این امر است که ماده4 قانون بیمه اجباری 1347 خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل و ... را از شمول تعهدات بیمه نامه خارج ساخته است اما در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری1387 فورس ماژور از شمول موارد خارج از پوشش بیمه نامه،حذف گردید و از همان زمان این پرسش را طرح نمود که آیا با حذف فورس ماژور از شمول این ماده جبران خسارتهای ناشی از آن بر عهده ی بیمه گر و صندوق قرار داده شده است یا خیر؟
تا اینکه در سال 1395 با تصویب قانون جدید، این رویه یعنی حذف فورس ماژور از شمول موارد خارج از بیمه نامه تایید و تکرار گردید و علاوه بر این، مفهوم حادثه گسترش یافت و عبارت "هر نوع سانحه ناشی از حوادث وسیله نقلیه در اثر حوادث مترقبه" به آن ملحق شد. آنچه نویسنده قصد تاکید بر آن را دارد، تحلیل تطبیقی جبران خسارتهای ناشی از فورس ماژور با رویکرد قانون بیمه اجباری توسط بیمه گر و صندوق تامین خسارتهای بدنی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on the impact of force majeure on vehicle compensation by the insurer and the bodily indemnity injury fund in mandatory insurance laws

نویسنده [English]

  • Mahsa Dehini
Ph.d student in Private Law, University of Isfahan
چکیده [English]

The present study deals with the comparative study of force majeure in compulsory insurance laws. The basic question that has been considered in this regard is, what does Force Maurer have in the compulsory insurance laws? In other words, is the compensation of the major force-damages in the event of accidents caused by the vehicles to the insurer and the bodily indemnity injury fund? The findings of the research indicate that Article 4 of the Compulsory Insurance Act 1347 excludes losses caused by force majeure, such as war, flood, etc. from insurance policy obligations, but in the Law on the Amendments to the Law on Compulsory Insurance of 1387, the inclusion of out-of- The cover of the letter of insurance was deleted, and from the same time it was asked whether, with the removal of the force majeure from the inclusion of this article, compensation for the damage caused by it has been placed by the insurer and the fund.
Until the adoption of the new law in 1395, the procedure for the elimination of force majeure was confirmed and repeated beyond the scope of the insurance policy, and, furthermore, the concept of the incident expanded and the phrase "any type of disaster caused by vehicle accidents due to accidents" In anticipation "joined it. What the author intends to emphasize is the comparative analysis of the compensation for major force damages in accordance with the compulsory insurance policy of the insurer and the bodily indemnity injury fund

کلیدواژه‌ها [English]

  • Force majeure
  • case foruit
  • Compulsory Insurance Act
  • Insurer، bodily indemnity injury fund