تأثیر حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی بر توانگری شرکت های بیمه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانش آموخته مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

2 دانشیار، دانشگاه امام صادق(ع)

10.22056/jir.2018.57495.1851

چکیده

این مقاله‌ به تبیین تأثیر مولفه های منتخب حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، اعضای غیرموظف هیأت مدیره، مالکیت مدیریتی و تفکیک پست) و چهار متغیر عملکرد مالی(سودآوری، نقدینگی، اندازه و رشد شرکت ها) بر توانگری مالی شرکت های بیمه با استفاده از رگرسیون پانل ترکیبی، مدل گشتاوری تعمیم یافته و شبکه های عصبی مصنوعی طی بازه زمانی 1390 تا 1395 می پردازد. نتایج این پژوهش روابط میان توانگری با مولفه های تمرکز مالکیت و وجود عضو غیرموظف هیأت مدیره در حوزه حاکمیت شرکتی و نیز متغیرهای سودآوری و اندازه در حوزه عملکرد مالی شرکت های بیمه را در هر سه مدل تأیید می کند.بنابراین سهامداران بزرگ با انگیزه نظارتی بیشتر موجبات خلق ارزش بیشتر شده و کاهش هزینه نمایندگی را برای شرکت به همراه خواهند داشت. همچنین خروجی های مدل نشان از کارایی روش های یشتر مدل های غیرخطی در تبیین روابط توانگری مالی و مولفه های حاکمیت شرکتی و مالی شرکت ها نسبت به مدل های خطی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of Corporate Governance and financial Performance on solvency of insurance companies

نویسندگان [English]

  • Hossein Mohseni 1
  • Mehdi Sadeghi Shahedani 2
1 Lecturer, Graduate of Financial Management, Allameh Tabataba’I University, Faculty of Management and Accounting
2 Associate Professsor, Imam Sadegh University
چکیده [English]

This paper explains the impact of selected components of corporate governance (ownership concentration, non-executive directors, management ownership and post segregation), and four variables of financial performance (profitability, liquidity, size, and growth of companies) on financial solvency of insurance companies using panel regression, generalized method of moment and artificial neural networks during the period from 2011 to 2015. The results of this study confirm the relations among solvency index and the components of ownership concentration and the existence of a non-executive member of the board of directors in the corporate governance domain, as well as the variables of profitability and size in the field of financial performance of insurance companies in all three models. Thus, large shareholders with more incentive supervision and It will create value for the company and reduce the agency cost. Also, the outputs of the model show the effectiveness of nonlinear models in explaining the relations between solvency and the components of corporate governance and financial performance of firms in comparison with linear models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Financial Solvency
  • listed insurance companies