طراحی مدلی نوین جهت اندازه‌گیری ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه برپایه رهیافت مارکوف

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تربیت مدرس

2 مربی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

10.22056/jir.2019.36153.1597

چکیده

امروزه فعالیت در هر کسب و کار اقتصادی با درجات متفاوتی از ریسک‌های مختلف همراه است. در این شرایط برخی از ریسک‌ها در کنترل بنگاه بوده و قابل مدیریت است و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه می‌باشد. بنابراین ریسک را هیچ گاه نمی‌توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن، مدیریت آن است. در ادبیات اقتصاد مالی اولین گام جهت مدیریت ریسک در بازارهای مالی، شناسایی و اندازه‌گیری کمّی ریسک است. در این حوزه یکی از چالش‌های اساسی، در اندازه‌گیری انواع مختلف ریسک‌ها، فقدان سازوکار جامع، یکپارچه‌ و عملیاتی می‌باشد. از اینرو در این پژوهش تلاش شده است تا یک سازوکار دقیق، جامع و کاربردی جهت اندازه‌گیری ریسک بازده شاخص سهام شرکت‌های بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش «ارزش در معرض ریسک» و با بهره‌گیری از فرآیند رژیمی مارکوف در مدل‌سازی خانواده GARCH طراحی گردد. این سازوکار 6 مرحله‌ای دارای مزایای از جمله قابلیت درنظر گرفتن انتقالات رژیمی، اثر اهرمی، اثر بازخورد بر پایه توابع توزیع متقارن و نامتقارن می‌باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ریسک بازدهی شاخص صنعت بیمه از انتقالات رژیمی تبعیت می‌کند و دارای هر دو اثر بازخورد و اثر اهرمی می‌باشد. همچنین رفتار رژیمی بازده این صنعت برپایه تابع توزیع t می‌باشد و با احتمالات متفاوتی بین رژیم‌ها انتقال می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Model for Measuring Return Risk of Insurance Industry Index Based on Markov Approach

نویسندگان [English]

  • Mehdi Zolfaghari 1
  • Fatemeh Faghihian 2
1 Assistant Professor, Tarbiat Modares University
2 Lecturer, Islamic Azad University of Central Tehran Branch
چکیده [English]

Today, economic activity in every business has got varying degrees of risks. In this case, some business risks are controlled and managed, while others are beyond the control of the firm. So risk can never be completely eliminated, and the only way to manage it. In financial economics literature, the first step to managing risk in the financial markets is identification and measurement of risk. In this area, one of the main challenges to measuring types of risks is the lack of a comprehensive, integrated and operational mechanism. In this we have suggested a mechanism to measure the return Risk of stock index for insurance companies listed in Tehran Stock Exchange by using Value at Risk manner based on the Markov chain process modeling in to GARCH family. This 6-stage mechanism has got benefits including the ability to considering the transfers regime, leverage effect, the feedback effect based on symmetric and asymmetric distributions. The results show that the return Risk of stock index for insurance industry follows form regime transfers. It has got both leverage and feedback effects. Oslo its regime behavior is based on” t distribution function”, and transferred between the regime with different possibilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • GARCH Family
  • Markov Chain Process
  • Insurance Industry Index