تاثیر کیفیت خدمات بیمه‌ای بر قصد خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای پیشین در شرکت بیمه پارسیان استان خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس بیمه پارسیان

10.22056/jir.2019.151793.2377

چکیده

در دنیای رقابتی و بازار متلاطم ناشی از حضور سازمان‌های مختلف در هرصنعت، مشتریان محور کسب و کار هر صنعت بوده و خرید و توجه آن‌ها به سازمان عامل اصلی در کسب جایگاه در بازار و مزیت رقابتی است. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمه‌ای بر قصد خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای پیشین می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری داده‌ها، تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی-تحلیلی است. داده‌های مورد مطالعه از مشتریان بیمه عمر پارسیان در استان خراسان رضوی با استفاده از روش نمونه گیری ساده و ابزار پرسشنامه که برگرفته از مطالعه کاستر و همکاران (2016) می‌باشد و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته، جمع‌آوری شده است و در نهایت 217 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار پی‌ال‌اس که از نوع معادلات ساختاری محسوب می‌گردد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از این تحقیق تأیید کننده تمامی فرضیات بود و بیانگر تاثیر مستقیم کیفیت خدمات (قبل و هنگام خرید) بر تجربیات خریدهای پیشین، قصد خرید می‌باشد و همچنین متغیر تجربیات خریدهای پیشین نقش واسطه را در رابطه بین کیفیت بر قصد خرید مشتری ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of quality of Insurance Services on Buying Life Insurance and Investment with the Intermediary role of Previous Purchase Experiences (Case Study: Parsian Insurance Company in Khorasan Razavi Province)

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Asadi 1
  • Mojtaba Hedayati Biland 2
1 Assistant Professor, Islamic Azad University
2 Insurance Expert, Parsian Insurance Company
چکیده [English]

In the competitive world and turbulent market due to the presence of various organizations in the industry, customers are the business axis of every industry and buying them and their attention to the organization is the main factor in gaining market position and competitive advantage. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of the quality of insurance service on the intention to purchase life insurance and investment with the role of mediator of previous purchasing experiences. The present research is applied to the target and based on the data collection method, the research is descriptive and of a survey type-analytical type. The data from Parsian Life Insurance customers in Khorasan Razavi Province have been collected using simple sampling method and a questionnaire tool which is based on the study of Kasister et al. (2016) and its validity and reliability have been verified. Finally, 217 questionnaires were analyzed using structural equation type software. The findings of this study confirm all assumptions and indicate the direct impact of the quality of services (before and during the purchase) on the experience of previous purchases, the intention is to purchase, as well as the variables of previous purchasing experiences, have a mediating role in relation to the quality of customer intent Plays..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of service
  • Customer Purchasing Experience
  • Purchase Intention
  • Life Insurance