بررسی انتقادی دعوای جانشینی در بیمۀ اجباری حوادث ناشی از وسایل نقلیه

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه حقوق- دانشکده علوم انسانی- دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه سمنان

10.22056/jir.2019.126158.2281

چکیده

افزایش حوادث رانندگی و پیامدهای ناگوار آن، موجب گسترش فزایندۀ نظام‌های جمعی و اجتماعی جبران خسارت شده است تا در کنار مسوولیت مدنی، حمایت بیشتر از زیان‌دیدگان را تضمین کند. اما با وجود تدارک موثر زیان، نمی‌توان انکار کرد که در اثر توسعۀ این نظام‌ها، اهداف هنجاریِ مسوولیت مدنی کمرنگ یا فراموش شده است. نظریۀ جانشینی و رجوع به عامل زیان، از جمله تمهیداتی است که جهت تحقق این اهداف فراموش شده و تأمین مالی نظام‌های جبران خسارت، پیش‌بینی گردیده است. با این وجود، معایب و دشواری دعوای جانشینی و صرف هزینۀ فراوان، حصول نتایج مطلوب را محتمل و میزان بازیابیِ خسارات را ناچیز می‌سازد. متقابلاً با عدم بازیافتِ به‌موقع و کامل خسارات و عدم تحمیل مسوولیّت نهایی بر عامل حادثه، غالباً نمی‌توان بازدارندگیِ آرمانی را از دعوای جانشینی انتظار داشت. همچنین، این دعوا نه تنها عموماً منبع تأمین مالیِ موثری برای بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محسوب نمی‌شود، بلکه گاه صرفۀ اقتصادی نیز به همراه ندارد. مطالعۀ حاضر، ضمن بررسی قایم‌مقامی در نهادهای جبران خسارت، در پیِ بررسی انتقادیِ دعوای جانشینی در بیمۀ اجباریِ حوادث رانندگی است و تلاش دارد راهکاری ارایه نماید تا شاید بتوان گرهی از مشکلات موجود گشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical survey of subrogation action on compulsory insurance of accidents caused by vehicles

نویسندگان [English]

  • Ali Ghesmati Tabrizi 1
  • Safa Tajour 2
1 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Semnan University,Department of law
2 Master of Private Law, Semnan University
چکیده [English]

Increasing of driving accidents and its unpleasant consequences, has led to expansion of collective and social systems of compensation to guarantee more support of the victims alongside the civil liability system. Despite the effective provision of losses, it cannot be denied that the normative goals of civil liability are diminished or forgotten thanks to the development of these systems. Subrogation theory and referring to the cause of loss are one of the measures which predicted to achieve the forgotten goals and financial supply to compensatory systems. Yet, the disadvantages and difficulties of subrogation action and spending a lot, make it probable achieve optimal results and reduce the amount of damages recovery. Mutually with lack of full and on time recovery of damages and by non-imposing of ultimate responsibility on the accident agent, the ideal deterrence cannot be expected from the subrogation action. Also, not only this action not considered as a sufficient financial source of insurance and physical injuries compensation fund but sometimes it also has no economic profit. This study examines subrogation in compensation institutions and surveys critically the subrogation action in compulsory insurance of driving accidents as well. The paper tends to give a solution to the current problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compulsory Insurance
  • physical injuries compensation fund
  • subrogation action
  • substitution
  • Compensation