«معرفی منصفانه» جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏ های تجاری

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22056/jir.2019.64002.191

چکیده

در قرارداد بیمه به عنوان یک قرارداد با حسن‏نیت کامل، بیمه‏گذار پیش از انعقاد قرارداد بایستی همه «حقایق اساسی» و «اوضاع و احوال مهمی» که اثرگذار بر ریسک و تصمیم بیمه‏گر است را به طور کامل نزد وی «افشا» کند. در صورتی که بیمه‏گذار به خوبی از عهده این تعهد برنیاید، که در بسیاری موارد ناخواسته و تنها به دلیل عدم درک صحیح از حقایق اساسی این تعهد نقض می‏شود، وی با ضمانت اجراهای قانونی سنگین از جمله بطلان قرارداد روبرو می‏شود. این تعهد در حقوق انگلیس در پی انتقادات فراوان که طی سالها متوجه آن بود در نهایت به موجب قانون بیمه 2015 مورد نسخ قرار گرفت و تعهد به «معرفی منصفانه» به عنوان جایگزین «تعهد به افشا» در بیمه‏های تجاری معرفی گردید. این نوشتار به بررسی تعهد جدید بیمه‏گذار  در بیمه‏های تجاری در حقوق انگلیس می‏پردازد و همچنین نگاهی به تعهد به افشا مقرر در قانون بیمه دریایی 1906 انگلیس که تا حدود زیادی مشابه تعهد بیمه‏گذار در حقوق بیمه فعلی ایران است دارد. در پایان نیز  پیشنهاداتی جهت اصلاح «لایحه بیمه تجاری» ارائه می‏‏شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Duty of Fair Presentation Substitute of Disclosure in Non-Consumer Insurance 

نویسندگان [English]

  • Abdolazim Khorushi 1
  • Habibollah Rahimi 2
  • Abbas Ghasemi Hamed 3
  • Jalil Maleki 4
1 PhD candidate of Private law, Department of Private Law, College of Law and Politics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Private Law, College of Law and Politics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Professor of Law, Department of Private Law, College of Law and Politics, Shahid Beheshti University, Tehran,Iran
4 Associate Professor, Department of Private Law, College of Law and Politics, Central Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

An insurance contract is a contract of utmost good faith (uberrimae fidei), which requires the duty of disclosure prior to the conclusion of a contract. The insured is required to disclose to the insurer all facts are material to risk which are known to him, but not to another, whether or not such information is requested. If the insured does not disclose them, then the insurer has right to avoid the contract.The question of whether or not the facts are linked to the loss in question is irrelevant, which seems harsh remedy. For the criticisms rested upon these grounds the Law Commission of England and Wales recommended reforms and the Parliament enacted ''Insurance Act 2015" which came into force in August 2016. This act changed the ''duty to disclose" into "duty to the fair presentation'' in non-consumer insurance. In this essay we study the insured a duty "fair presentation'', with a glimpse into Iranian Insurance Act along with the proposed amendment to the Bill of Commercial Insurance.


کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Non-Consumer Insurance
  • Material facts
  • Disclosure
  • fair presentation