تحلیل پاسخ‌های شمارشی طولی برای تعداد ادعاهای خسارت با تعداد صفر زیاد در پرتفوی بیمه شخص ثالث کشور ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، آمار بیمه، دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در بیمه‌ شخص ثالث به دلیل وجود سیستم پاداش- جریمه و استفاده از سیستم پاداش آخر سال، بیمه‌گذار خسارت‌های کوچک خود را به شرکت بیمه گزارش نمی‌دهد. این کار باعث ایجاد صفرهای زیاد در تعداد ادعای خسارت بیمه‌گذار می‌شود. ازسوی‌دیگر تحلیل تعداد ادعای خسارت و عوامل تشکیل‌دهنده‌ خطر روی این پاسخ، برای شرکت‌های بیمه حایز اهمیت است. برای این منظور‏، برخی از مدل‌ها با پاسخ‌های شمارشی با استفاده از توزیع سری‌های توانی مانند مدل رگرسیون پواسون و مدل رگرسیون دوجمله‌ای منفی و توزیع سری‌های توانی آماسیده صفر مانند مدل رگرسیون پواسون آماسیده صفر و رگرسیون دوجمله‌ای منفی آماسیده صفر برای تحلیل داده‌های بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد استفاده می‌شود. در این مقاله می‌توان این مدل‌ها را برای داده‌های طولی بیمه شخص ثالث با تعداد صفر زیاد تعمیم داد. یک شیوه درستنمایی مبنا برای به‌دست‌آوردن برآورد پارامترهای مدل استفاده شده است. در این روش از الگوریتم  EMنیز در برآورد پارامترها برای مدل‌هایی با پاسخ آماسیده صفر استفاده شده است. در نهایت برای تشریح سودمندی مدل‌های پیشنهادشده‏، داده‌های واقعی طولی بیمه شخص ثالث، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Longitudinal Count Responses for the Number of Claims with Extra Zeros in the Iranian Third Party Liability Insurance Portfolio

نویسندگان [English]

  • Farid Salavati 1
  • Ehsan Bahrami Samani 2