اثر توانمندی‌های سازمانی بر عملکرد رقابتی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان

چکیده

دانش، از مؤلفه‌های مهم کسب مزیت رقابتی پایدار، حفظ کارایی و اثربخشی سازمان‌ها به‌شمارمی‌رود. مدیریت این دارایی ارزشمند مستلزم توجه ویژه به بهسازی توانمندسازهای سازمانی مورد نیاز آن و ایجاد انسجام و هماهنگی بین آنهاست. توانمندی‌های سازمانی می‌توانند نقشی بسیار مؤثری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش و ایجاد فضای رقابتی در سازمان داشته باشند. ازاین‌رو در این مقاله نقش و تأثیر توانمندی‌های تکنولوژیک، ساختاری و فرهنگی با درنظرگرفتن نقش میانجی مدیریت دانش در ارتقای عملکرد رقابتی سازمان تشریح و بررسی ‌شده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارشناسان ستادی یک شرکت بیمه خصوصی به تعداد 200 نفر است که از روش تمام‌شماری و ابزار پرسش‌نامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردیده است. به‌منظور آزمون فرضیات و برازش مدل تحقیق از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که توانمندی‌ فرهنگی، همبستگی مثبت و معنی‌داری با عملکرد رقابتی سازمان دارد. همچنین یافته‌های تحقیق تأثیر میانجی مدیریت دانش را تأیید می‌کند. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران این سازمان ارائه ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Capabilities on the Competitive Performance Considering the Mediator Role of Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • Hanieh Arazmjoo 1
  • Yaser Ghaseminezhad 2
  • Shahin Tayar 3