اثر آزادسازی نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 کارشناس‌ارشد مهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

اصلاح نهادها با هدف بهبود رفاه جامعه از اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. در این تحقیق کارایی شرکت‌های بیمه و اثر اصلاح نظام نرخ‌دهی و تعرفه (تغییر نهادی) در سال 1388 تجزیه‌وتحلیل شده است. برای این منظور در مرحله اول کارایی شرکت‌های بیمه طی سال‌های 1390-1382 با رویکرد ترکیبی گرام-اشمیت و تحلیل پوششی داده‌ها محاسبه شده است. در این مرحله ابتدا همبستگی بین متغیر‌های مدل توسط الگوریتم گرام - اشمیت کاهش پیدا ‌کرده و سپس اندازه کارایی شرکت‌ها توسط مدلMSBM- که توانایی مواجهه با اعداد منفی را دارد - محاسبه ‌شده است. در مرحله دوم توسط مدل GEE اثر آزادسازی نظام تعرفه و دیگر متغیر‌های محیطی توضیح‌دهنده بر کارایی شرکت‌های بیمه طی 9 سال بررسی ‌گردیده است. نتایج تحقیقات نشان داد که اصلاح نظام تعرفه بر کارایی شرکت‌‌‌‌های بیمه اثر منفی داشته و باعث افت کارایی شرکت‌های بیمه شده است. در انتها راه‌کارهای مناسب برای برون‌رفت از وضع موجود پیشنهاد شده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Price Liberalization on the Efficiency of Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Amir Abbas Najafi 1
  • Elham Farokhnejad 2
  • Hamidreza Nouralizadeh 3