شناسایی و اهمیت سنجی عوامل موثر بر بکارگیری بیمه نامه های الکترونیک درصنعت بیمه (مطالعه ی: بیمه های پارسیان،البرز وآسیا)

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی و راهبردی، دانشگاه علامه طباطایی

10.22056/jir.2019.98422.2156

چکیده

در طول دو دهه گذشته، بخش خدمات و بخصوص صنعت بیمه از رشد چشمگیری در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برخوردار بوده است. به موازات رشد و توسعه این بخش، صدور بیمه نامه های الکترونیک در این بخش اهمیت دو چندانی می‎یابد. لذا دراین پژوهش تلاش شده عوامل اثرگذار بر بکارگیری بیمه های الکترونیک در صنعت بیمه شناسایی و رتبه‌بندی شود. روش پژوهش، با توجه به ماهیت پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 10 تن از خبرگان دانشگاهی، مدیران و کارشناسان سه شرکت بیمه پارسیان، البرز وآسیا بودند. نخست با مرور ادبیات و نظر خبرگان، 20 مؤلفه مؤثر بر بکارگیری بیمه های الکترونیک در ایران شناسایی و در هفت گروه دسته‌بندی و در نهایت با فرایند تحلیل شبکه‏ای فازی رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان داد عوامل زمینه ای و زیرساختی، فرهنگی و شخصیت و نگرش مشتریان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد برخوردار هستند. در میان زیز شاخص‎ها نیز؛ تبلیغات آشنایی و اگاهی دادن جامعه نسبت به کاربرد و فواید خدمات بیمه‌الکترونیک، زیرساخت های حقوقی و قانونی، ریسک پذیری و ادراک فردی از ریسک و وجود امنیت از اهمیت بیشتری نسبت به سایر زیرشاخص‎ها برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Factors Affecting the Application of electronic insurance in the Insurance Industry (Study: Parsian, Alborz, and Asia Insurance)

نویسنده [English]

  • jamal aldin Kaboutari
MSc in Business Administration, Bushehr, University of Persian Gulf
چکیده [English]

Over the past two decades, the services sector, and in particular the insurance industry has grown dramatically in the economies of developed and developing countries. As the growth and development of this sector, the issuance of electronic insurance in this sector is becoming more and more important. Therefore, in this research, it has been tried to identify and rank the factors influencing the use of electronic insurance in the insurance industry. The method applied, due to the nature of the research, is descriptive. The population of the study was 1 0 experts including university professors, managers and experts of the three insurance companies: Parsian, Alborz and Asia. First, by reviewing the literature and deployment of experts, we identified 20 factors affecting Application of electronic insurance in the Iranian, in seven categories. Then using fuzzy network analysis process techniques these factors were rated. The results showed that the underlying factors, infrastructure, culture, and personality and attitude of customers are more important than other dimensions. Also, among the indicators, publicity and awareness of the society about the use and benefits of electronic insurance services legal infrastructure, risk taking and individual perception of risk and security were more important than other sub-indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic insurance
  • Personality and Attitude of Customers
  • Legal Infrastructure
  • Fuzzy Network Analysis Process