آیا سیاست‌گذاری باعث کاهش کژگزینی در بیمۀ درمان بنگاه‌های کوچک می‌شود؟

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ‌ارشد اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف (نویسندۀ مسئول)

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

4 نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بیمه آسیا

10.22056/jir.2019.101944.2182

چکیده

به موجب مادۀ 8 آیین‌نامۀ شمارۀ 74 بیمۀ تکمیلی درمان، که شرکتهای بیمه از ابتدای سال ۱۳۹۰ ملزم به اجرای آن شدند، به شرکتهای بیمه‌گر این امکان داده می‌شود که از گروه‌هایی با اعضای کمتر از ۵۰ نفر آزمایش و معاینۀ پزشکی به عمل آورند و با توجه به پرسشنامۀ سلامتی یا معاینات انجام‌شده، از بیمه‌کردن فرد یا افرادی از بنگاه و یا ارائۀ پوشش هزینۀ زایمان و بیماریهایی که سابقۀ قبلی دارند، خودداری کنند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر این ماده بر میزان کژگزینی در بنگاه‌های کوچک، با استفاده از داده‌های ثبتی بیمه‌گذاران درمان گروهی یک شرکت‌ بیمه‌ای طی سالهای 1390-1395 است. برای بررسی فرضیۀ تحقیق، که بیان می‌کند اجرای مادۀ 8 این آیین‌نامه باعث کاهش کژگزینی در بنگاه‌های کوچک می‌شود، از روش طراحی مطالعۀ ناپیوستگی رگرسیونی استفاده شده‌ است. نتایج این تحقیق حکایت از این دارند که اجرای این آیین‌نامه تأثیری بر کاهش کژگزینی در بنگاه‌های کوچک ندارد. به‌علاوه، اجرای این آیین‌نامه باعث ایجاد انگیزه در گروه‌های بیمه‌شده برای افزایش تعداد کارکنان متقاضی بیمه‌شان تا سطح نقطه آستانۀ (۵۰ نفر) می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Can Regulation Reduce Adverse Selection in Health Insurance in Small Firms?

نویسندگان [English]

  • mohamadreza chaghomi 1
  • GholamReza Keshavarz Haddad 2
  • Mohammad Vesal 3
  • Ebrahim Kradgar 4
1 MSc in Economics, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology (Corresponding Author)
2 Associate Professor,Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology
3 Assistant Professor, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology
4 Vice President of the Board of Directors CEO in Asia insurance CO.
چکیده [English]

According to the article (8) of the group supplementary health insurance regulation No. 74, which insurance companies are required to comply with it from the beginning of 2011, insurance companies are allowed to take medical check-up and examination from the small groups with less than 50 members, and with respect to the result of inspections, reject some of the firm’s employees, or not to provide coverage for maternity cost and illnesses that have a previous history. The purpose of this study is to investigate the effect of this regulation on adverse selection in small firms by using group health insurance administrative data during the period of 2011-2016. In order to investigate about the hypothesis of the research, which states that the implementation of the article (8) of this regulation reduces the amount of adverse selection in small firms, we use regression discontinuity design (RDD) method. Results of this study indicate that the implementation of this law has no effect on the reduction of adverse selection in small firms. Furthermore, our findings show that this law motivates insured groups to increase the number of applicants for insurance up to the level of the threshold (50 employees).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplementary Health Insurance Regulation No. 74
  • Group Health Insurance
  • Adverse Selection
  • Regression Discontinuity Designs Method