مسئولیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر رانندۀ مسبب حادثه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مازندران

10.22056/jir.2019.86021

چکیده

طبق مادۀ 3 قانون بیمۀ اجباری مصوب 1395، دارندۀ وسیلۀ نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به رانندۀ مسبب حادثه، حداقل به میزان دیۀ مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمۀ حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی‌رغم تکلیف قانون‌گذار، ممکن است دارندۀ وسیلۀ نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمۀ حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه‌نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمۀ حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان‌دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا رانندۀ مسبب حادثه اجازۀ مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه‌گر مربوط، این حق برای رانندۀ مسبب حادثه برای مطالبۀ خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Responsibility of Bodily Injury Indemnity Fund for Physical Damages to the Negligent Driver

نویسندگان [English]

  • Hamid Abhary 1
  • Mohammad Ghorbani Jouybari 2
چکیده [English]

According to the article 3 of compulsory insurance of civil liability of owners of motor vehicles against third parties, act of 2016, the owner of the vehicle is obligated to obtain accident insurance at least to the rate of a Muslim man's atonement in a month which is not religiously prohibited in order to compensate physical damages to the negligent driver. Despite this act, it is probable that a vehicle owner does not have insurance policy because ofrefusal to conclude or renew the insurance contract for accidents or voiding it, or despite getting accident insurance, insurance company is not able to pay damages to the injured drive due to license suspension/cancellation, insolvency or bankruptcy. Hence, if losses are not covered, is the negligent driver has the right to claim for the damages from bodily injury indemnity fund? This paper seeks to answer to the above mentioned question. Our investigation indicates that answer to the question is positive and in these cases, negligent driver can claim for damages from the fund.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bodily injury indemnity fund
  • insurer
  • Negligent driver
  • Driving accidents
  • Physical damage