طراحی خدمت بیمۀ تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ریسک شرکتهای بیمه در ارائۀ این خدمت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی

3 کارشناس ‌ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه خوارزمی

10.22056/jir.2019.86014

چکیده

یکی از مهم‌ترین ارکان بهبود خدمات بهداشت و درمان، وضعیت بیمه‌های تکمیلی درمان است که باعث افزایش دسترسی مردم به مراقبت‌های بهداشتی می‌شود. بیمۀ تکمیلی درمان در کنار بیمه‌های پایۀ درمان با سهم نزدیک به 18 درصد از پرتفوی صنعت بیمه، نقش مهمی در سیستم سلامت ایران ایفا می‌کند. نکتۀ حائز اهمیت این است که بیمۀ تکمیلی درمان علاوه بر سودآوربودن برای شرکتهای بیمه، رضایت مشتری را نیز برآورده می‌کند که این امر مستلزم توجه و کاوش هرچه بیشتر در دو مقولۀ سنجش نیازمندی مشتری و محدودیت شرکتهای ارائه‌دهندۀ بیمه‌های تکمیلی برای پاسخگویی به نیاز مشتری است. در این پژوهش با تحلیل نیازمندی بیمۀ تکمیلی به کمک ترکیب گسترش عملکرد کیفیتفازی و تحلیل علل و آثار شکست، به ارائۀ مدلی برای طراحی بیمۀ تکمیلی درمان پرداخته شده است. همچنین عوامل شکست شرکتهای بیمه در پاسخگویی به نیاز مشتریان نیز شناسایی و رتبه‌بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Supplemental Health Insurance Plan and Analyzing the Related Risk Factors Faced by Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Abtahi 1
  • Yaghoub Rashnavadi 2
  • Ramin Ghadimi 3
چکیده [English]

One of the most important pillars for improving health care services is supplemental health insurance, which increases people's access to health care. Supplemental health insurance plans, which cover health expenses above basic medical coverage, with nearly 18% of the Iranian insurance industry portfolio, plays an important role in the Iranian health system. It is worth mentioning that in addition to profitability for insurance companies, supplemental health insurance must be customer-driven. This requires more attention and exploration in the two categories of customer demand assessment and the insurance company’s limitations to meet customer’s expectations and needs. In this research, by analyzing customer’s expectations and needs using the fuzzy QFD and FMEA hybrid method, a model for designing of supplemental health insurance for treatment has been presented and risk factors faced by insurance companies have been identified and rated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplemental Health Insurance
  • Failure modes and effects analysis (FMEA)
  • Response risk
  • Fuzzy quality function deployment (Fuzzy QFD)