ارزیابی روند کارایی محصولات شرکتهای بیمه با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: رشته‌های بیمۀ آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، پردیس دانشگاه ارومیه

2 استاد گروه اقتصاد، دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه

10.22056/jir.2019.86012

چکیده

کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکتهای فعال در بازار کسب‌وکار است و شرکتهای بیمه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه‌ای شرکتهای بیمه شامل رشته‌های بیمه‌ای آتش‌سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها، در سه دورۀ زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ورودیهای مدل تحلیل پوششی داده‌ها شامل متوسط کارمزد نمایندگیهای حقیقی هر رشته و متوسط هزینه‌های اداری، عمومی و پرسنلی رشته‌های بیمه و خروجیهای مورد استفاده در این مطالعه نیز شامل حق‌بیمۀ تولیدشده به تفکیک رشته‌های مختلف بیمه‌ای، نسبت خسارت پرداختی شرکت بیمه به تفکیک رشته‌های بیمه، تعداد بیمه‌نامه‌های صادرشده به تفکیک رشته‌های بیمه‌ای و سهم بازار یک شرکت بیمه از هر رشتۀ بیمه است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که درصد شرکتهای بیمۀ ناکارا در رشته‌های آتش‌سوزی و هواپیما در سه دورۀ موردنظر روند صعودی داشته‌اند. اما درصد شرکتهای ناکارا در رشته‌های کشتی و مهندسی سیر نزولی داشته و نشان از بهبود کارایی این رشته‌ها در طی دورۀ مورد بررسی دارد. درنهایت، درصد ناکارایی شرکتهای بیمه در رشتۀ باربری نیز مقدار بالایی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of the Production Efficiency Trend of Insurance Company Using Data Envelopment Analysis (DEA) Method (Case study: Fire, Freight, Aircraft, Marine and Engineering Insurance)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeili 1
  • Kiumars Shahbazi 2
چکیده [English]

Optimal performance is one of the most important objectives of active companies in business market and insurance companies are no exception to this rule. Hence, this study seeks to measure the production efficiency trend of insurance companies in fire, freight, aircraft, marine and engineering insurance lines using data envelopment analysis (DEA) in three time periods, including 2007, 2011 and 2014. DEA model inputs include natural agencies commission and the average administrative, general and staff costs in each insurance line. The outputs include written premium, loss payment ratio, number of issued policies and market share of insurance company in each insurance line. The results show that the percentage of inefficient insurance companies in fire and aircraft lines in all periods experiencedupward trend. However, this percentage for marine and engineering insurance lineshad downward trend which indicates an improvement in efficiency for these lines during the period under review. Finally, according to the results, inefficiency percentage of insurance companies in freight insurance is also high.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Insurance companies products
  • Data envelopment analysis method
  • Decision Making Units