عوامل مؤثر بر احتمال سطوح متفاوت تقاضای (رضایت از) بیمۀ درمانی (مطالعۀ موردی: شهرهای شیراز و ارسنجان)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان

10.22056/jir.2018.80547.2037

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر، تعیین جهت آنها و نحوۀ تأثیر هر عامل بر احتمال قرارگرفتن فرد در سطوح متفاوت تقاضای بیمۀ درمان است، در این راستا از مدل لوجیت تجمعی تعمیم‌یافته، اطلاعات 289 خانوار، پرسشنامۀ سلامت عمومی، پرسشنامۀ ریسک-مادسیج، پرسشنامۀ ریسک‌پذیری مالی، پرسشنامۀ استاندارد ابعاد پنج‌گانه کیفیت خدمات درمانی و پرسشنامۀ محقق‌ساخته، استفاده‌ شده است. نتایج آزمونهای اعتبار مدل شامل، نیکویی برازش، رگرسیونهای موازی و روش ماکسیمم درستنمایی-الگوریتم نیوتن-رافسون، حاکی از اعتبار مدل تا 84 درصد اطمینان است، طبق نتایج افرادی که هنگام تولد سالم‌تر بوده‌اند، بیمه برایشان مطلوبیت کمتری دارد و بنابراین احتمال واقع‌شدن آنها در سطوح پایین‌تر تقاضای بیمۀ درمانی بیشتر می‌شود. با افزایش سن، احتمال ابتلا به بیماری و احتمال افزایش تقاضای بیمۀ درمانی افزایش می‌یابد. با افزایش مخارج درمان، مطلوبیت بیمه بیشتر خواهد شد. افرادی که به‌ سلامت خود بیشتر توجه می‌کنند، تقاضای بیشتری برای بیمۀ درمانی دارند. با افزایش سطح سواد، فهم و درک فرد از ارزش سلامتی ارتقا یافته و باعث مطلوبیت بیشتر بیمۀ درمان خواهد شد. افزایش سطح آگاهی فرد از پیامدهای منفی بیماری (مثبت سلامت) باعث افزایش مطلوبیت نهایی سلامت و درنتیجه تقاضای بیمه می‌شود. افزایش ریسک مالی بیماری، پوشش افقی و عمودی بیمه، رضایت‌مندی از بیمه را افزایش می‌دهد. طبق نتایج مدل شبکۀ عصبی، متغیرهای ریسک مالی، حق‌بیمه و مخارج درمانی، بیشترین و اعتقادات و ذخیرۀ سلامت، کمترین تأثیر را بر تقاضای بیمۀ درمانی دارند. به این معنا که ریسک مالی، حق‌بیمه و مخارج درمانی در تصمیم‌گیری مردم برای خرید بیمه بسیار مؤثرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability of hybrid private pension plans based on fuzzy cognitive mapping and system dynamics

نویسنده [English]

  • Mohammad Safari
Ph.D. of Financial Manegement, Faculty of Islamic Studies and Managemant, Imam Sadigh (a.s) University
چکیده [English]

Pension schemes are one of the most important and essential tools for ensuring and securing a minimum for old age people’s standard of living.  Hence, governments design and provide pension schemes. However, many challenges are faced by pension funds around the world. The most common type of pension schemes are Defined Benefit (DB). These type of pension schemes are running a significant deficit. Hence, experts attempt to reform the pension systems. Hybrid private pension plans are one of the most appropriate alternatives. Because of their unique characteristics, such as good governance, competitiveness and risk-based supervision, these types of plans are more efficient. Consequently, in this research we study the financial feasibility on the implementation of these plans. We investigate the financial feasibility using Fuzzy Cognitive Mapping (FCM) in order to identify factors affecting the sustainability of pension schemes. Then, We determine the effect of each factor on financial sustainability. Finally, using the methodology of system dynamics (SD), the model is simulated and tested. While twenty-year simulation results indicate unsustainability of DB plans, hybrid pension plan’s cash flow shows an incremental trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid private pension plans
  • Sustainability of pension plans
  • Fuzzy cognitive mapping
  • system dynamics