بررسی پایداری طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت‌شناختی فازی و پویایی سیستمی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت مالی، دانشکدۀ معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)

10.22056/jir.2018.97924.2148

چکیده

نظامهای بازنشستگی جزو مهم‌ترین ابزارهای پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند. از این‌ رو دولتها با هدف تأمین نوعی ایمنی برای تضمین حداقل سطح زندگی مردم خود را مکلف به تدوین طراحی صندوقهای بازنشستگی کرده‌اند. این در حالی است که طی سالیان اخیر، طرحهای بازنشستگی دولتی در اکثر نقاط دنیا با چالشهای عظیمی مواجه شده است. این طرحها که اغلب به ارائة پوششهای مزایای معین می‌پردازند بدهیهای عمده‌ای برای دولتها ایجاد کرده و لذا اندیشمندان را به تفکر در زمینة اصلاح سیستمهای بازنشستگی واداشته‌اند. یکی از بدیلهای مناسب که در دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌گیری از طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی است. این طرحها به دلیل ویژگیهای خاص خود همچون حکمرانی خوب، رقابت‌پذیری و امکان نظارت مبتنی بر ریسک از کارآمدی بیشتری برخوردارند. تحقیق حاضر به امکان‌سنجی مالی پیاده‌سازی این طرحها می‌پردازد. از این جهت با استفاده از روش نگاشت‌شناختی فازی عوامل مؤثر بر پایداری طرحهای بازنشستگی ترکیبی احصا و میزان تأثیر هر عامل معین شد. سپس با استفاده از روش‌شناسی پویایی سیستمی، مدل تحقیق مورد شبیه‌سازی و آزمون قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی بیست ساله حکایت از عدم پایداری طرحهای با مزایای معین دارد، در حالی که در طرحهای بازنشستگی ترکیبی، خالص جریان وجه نقد طرح طی سالهای مورد مطالعه، نه‌تنها از ارزش منفی برخوردار نبود که روندی افزایشی نیز داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainability of hybrid private pension plans based on fuzzy cognitive mapping and system dynamics

نویسنده [English]

  • Mohammad Safari
Ph.D. of Financial Manegement, Faculty of Islamic Studies and Managemant, Imam Sadigh (a.s) University
چکیده [English]

Pension schemes are one of the most important and essential tools for ensuring and securing a minimum for old age people’s standard of living.  Hence, governments design and provide pension schemes. However, many challenges are faced by pension funds around the world. The most common type of pension schemes are Defined Benefit (DB). These type of pension schemes are running a significant deficit. Hence, experts attempt to reform the pension systems. Hybrid private pension plans are one of the most appropriate alternatives. Because of their unique characteristics, such as good governance, competitiveness and risk-based supervision, these types of plans are more efficient. Consequently, in this research we study the financial feasibility on the implementation of these plans. We investigate the financial feasibility using Fuzzy Cognitive Mapping (FCM) in order to identify factors affecting the sustainability of pension schemes. Then, We determine the effect of each factor on financial sustainability. Finally, using the methodology of system dynamics (SD), the model is simulated and tested. While twenty-year simulation results indicate unsustainability of DB plans, hybrid pension plan’s cash flow shows an incremental trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid private pension plans
  • Sustainability of pension plans
  • Fuzzy cognitive mapping
  • system dynamics