بررسی نقش تعدیل‌گری ماکیاول‌گرایی بر رابطۀ بین نارضایتی و تقلب مشتریان بیمه

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

10.22056/jir.2018.83081.2061

چکیده

تقلب یکی از مهم‌ترین تهدیدهایی است که شرکتهای بیمه در عصر حاضر با آن مواجه‌اند. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر سطح تقلب آنها با تعدیل‌گری سطح ماکیاول‌گرایی مشتریان است. جامعۀ آماری تحقیق حاضر متشکل از همۀ مشتریان یک شرکت بیمه در استان گیلان بود که تعداد کل آنها تقریباً بین 40 الی 50 هزار مشتری در نظر گرفته شد که با استفاده از فرمول کوکران نمونه‌ای با اندازۀ 400 مشتری تعیین شد و پرسشنامه به صورت غیر احتمالیِ در دسترس در بین آنها توزیع شد. این پژوهش از لحاظ جهت‌گیریهای پژوهش، کاربردی و از لحاظ هدف پژوهش، توصیفی و از لحاظ استراتژیهای پژوهش، پیمایشی و از لحاظ شیوه‌های گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای است. در پایان، نتایج حاصل از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS حاکی از آن بود که نارضایتی مشتریان از پرداخت خسارت، زمینۀ انواع تقلب را افزایش می‌دهد. همچنین، ماکیاول‌گرایی رابطۀ بین نارضایتی مشتریان و تقلب مشتریان بیمه را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation about the moderating effect of Machiavellianism on the relationship between insurance customers’ dissatisfaction and cheating

نویسندگان [English]

  • Mohsen Akbari 1
  • Mohammad Rahim Ramezanian 1
  • Masoomeh Qasemi Shams 2
  • Hamidreza Rasooli 3
1 Associate Prof, University of Guilan, Faculty Of Literature And Humanities, Department Of Management
2 Ph.D. Student Of Strategic Management At AllamehTabataba'i University
3 Master Of Business Administration At University Of Guilan, Faculty Of Literature And Humanities, Department Of Management
چکیده [English]

These days, cheating is one of the most important threats faced by insurance companies. In this study, we investigate the effect of customer dissatisfaction on customer cheating with moderating role of Machiavellianism. Statistical population of this research consist of all customers (between 40 to 50 thousand customers) of Parsian Insurance Company in Guilan Province. Our sample size is 400 customers according to Cochran’s formula. We have distributed questionnaires in a convenient sampling. This research is practical in terms of research orientations, descriptive study in terms of objectives, survey in terms of research strategies and questionnaire based in terms of data collection. We use SPSS and Smart PLS softwares.  Results indicate customer dissatisfaction increases customer cheating. In addition, Machiavellianism moderates the relationship between customer dissatisfaction and cheating of insurance customers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • machiavellianism
  • Customer cheating
  • Customer dissatisfaction
  • Insurance
  • Moral Hazard