بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کارایی صنعت بیمۀ‎ ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی‎آباد کتول

2 استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

3 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

10.22056/jir.2018.80994

چکیده

هدف از مقالۀ حاضر، ارزیابی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مبتنی ‌بر مدل تحلیل پوششی داده‌ها در صنعت بیمۀ ‎ایران است. ابتدا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‎ها، کارایی شرکتها از طریق متغیرهای ورودی (نیروی کار عامل و اداری، سرمایۀ صاحبان سهام، و هزینه‎های اداری و عمومی) و خروجی (بهای خسارات رخ‌داده و بهای واسطه‎ای) مشخص و سپس با محاسبۀ سازوکارهای حاکمیت شرکتی و از طریق روش رگرسیون خودگردا‌ن‌سازی به تأثیر تک‌تک این سازوکارها بر کارایی صنعت بیمه پرداخته شده است. در این مقاله 14 شرکت با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده‎اند که کارایی آنها با استفاده از روش اندرسون و پیترسون مشخص شد. با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده از متوسط امتیاز کارایی شرکتها در دورۀ زمانی شش‌ساله (1389 الی 1394) شاهد نوسانات در کارایی این صنعت بوده‎ایم و یافته‎های پژوهش نیز بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی بر کارایی این شرکتها تأثیرگذار بوده است و از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اندازۀ هیئت‎مدیره، استقلال هیئت‎مدیره و تخصص مالی اثر مثبت و معنی‌داری بر کارایی صنعت بیمه داشته‏اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation About Corporate Governance Effect on the Efficiency of the Iranian Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Meysam Kaviani 1
  • Mohsen Hamidian 2
  • Sara Boostani 3
2 Department of Economic and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The purpose of this paper is to assess the impact of corporate governance mechanisms on the Iranian insurance industry’s performance using Data Envelopment Analysis (DEA) model. First, using DEA approach, we determine the efficiency of companies considering input variables (Administrative and agent labors, equity capital and general and administrative expenses) and output variables (incurred losses and price of intermediation). Then, by calculating corporate governance mechanisms, through the bootstrap regression model, we have addressed the impact of each mechanism on the efficiency of the insurance industry. In this study, we consider fourteen insurance companies which are selected based on systematic removal method and their efficiency determined according to Anderson & Peterson method. According to the information obtained from the Average Performance Score of companies in the six-year period (2010-2015), there are evidences of fluctuations in the efficiency of the industry. In addition, our findings indicate that corporate governance affected the efficiency of these companies. Among corporate governance mechanisms, board size, board independence and financial expertise have a significant positive effect on the efficiency of the insurance industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis