اثر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر توسعۀ بیمۀ زندگی ایران: رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه ارومیه

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه ارومیه

4 دکتری اقتصاد، دانشگاه تبریز (نویسندۀ مسئول)

10.22056/jir.2018.105148.2207

چکیده

 
بیمۀ زندگی در جهان کنونی یکی از ابزارها یمهم اقتصادی است و استفاده‌های متعددی از آن به عمل می‌آید و مهم‌ترین نقش خود ر ادر تأمین و تضمین آتیۀ خانواده‌ها ایفا می‌کند. در این راستا هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی تأثیر آستانه‌ای تولید ناخالص داخلی واقعی بر حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی ایران طی سالهای 1360-1394 و با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم است. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که وقفۀ سوم تولید ناخالص داخلی واقعی در قالب یک ساختار سه رژیمی بر حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی تأثیر گذاشته است. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی در رژیمهای کناری اثر منفی و در رژیم میانی اثر مثبتی بر حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی داشته است. سایر نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای نرخ پس‌انداز و شاخص توسعۀ مالی در رژیمهای کناری و میانی موجب بهبود در حق‌بیمۀ سرانۀ زندگی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threshold Effect of Real GDP on Iran's life Insurance Development: Nonlinear Approach of Smooth Transition Regression Companies

نویسندگان [English]

  • ali rezazadeh 1
  • tohid shokri 2
  • mahsa imanzadeh 3
  • saber khodaverdizadeh 4
1 Assistant Professor, Economic Group, Urim University
2 Ph.D. Student of Economic, Tabriz University
3 M.A Student of Economic, Urmia University.
4 Ph.D. of Economics, Tabriz University, Corresponding Author
چکیده [English]

Life insurance in the current world is one of the important tools of the economy and performs various functions. In addition, it plays a central role in protecting family’s future.The objective of the current study is to examine the threshold effect of real GDP on the Iranian life insurance development over the years 1981–2015. We use nonlinear approach of smooth transition regression. The results of this study indicate that the third lag of real GDP has affected insurance densityin a three-regime structure. Real GDP also has a negative impact on side regimes and had a positive impact on insurance density in the intermediate regime. In addition, results show that savings rate and financial development index variables in lateral and middle-income regimes have improved insurance density

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance Density
  • Real gross domestic product
  • STR