اثر عوامل کمّی و کیفی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشور

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

بیمه عمر، با توجه به گسترش وسیع در جهان به‌خصوص در کشورهای توسعه‌یافته، نقش مهمی در اقتصاد این کشورها ایفا می‌کند. با وجود کارکردهای بسیار و اهمیت بیمه عمر، این صنعت در ایران، مانند اکثر کشورهای درحال‌توسعه ناشناخته باقی مانده و نقش آن در اقتصاد کشور و زندگی خانواده‌ها ناچیز است. در پژوهش حاضر، به بررسی عواملی پرداخته شده که در گسترش بیمه عمر در کشور مؤثرند. این پژوهش به‌صورت میدانی صورت گرفته و جامعه آماری آن کل کشور است. دراین‌راستا نمونه‌ای به‌صورت تصادفی و از داخل چندین خوشه در دسترس انتخاب شده است.  بر مبنای اطلاعات جمع‌آوری شده و با استفاده از تحلیل دسته‌بندی چندگانه، نتایج حاکی از آن است که اعتقاد به اینکه فرد تا 65 سالگی دچار بیماری حادی شود بیشترین تأثیر را بر تقاضای بیمه عمر دارد. سن فرد دومین عامل تأثیرگذار است. سایر متغیرهای تأثیرگذار به ترتیب اثرگذاری شامل اعتقاد به ارث گذاشتن برای فرزندان، قیمت بیمه‌نامه، رعایت اصول اعتقادی و مذهبی و عضویت در صندوق بازنشستگی و در نهایت اشتغال همسر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Quantitative and Qualitative Factors on Iranian Life Insurance Demand

نویسندگان [English]

  • Ghadir Mahdavi
  • Vahid Majed
چکیده [English]

Life insurance though worldwide development especially among developed countries, plays an important role in the economic development. Despite its important role in the economy, life insurance is not sufficiently known by the Iranian families and has a little role in the country’s economy.Various factors affecting Iranian life insurance development have been examined in this paper. The current research is based on the field study method and it’s statistical Population consists of the whole country. For this reason, a sample has been chosen randomly among various available clusters.
Based on the collected data and using Multiple Classification Analysis (MCA), the results indicated that believing whether an individual get a severe illness at age 65 or not, will be the most effective factor regarding the life insurance demand. Each individual’s age is considered as the second effective factor. Other effective factors are devising, policy price, considering religious issues and beliefs, membership in pension fund, and spouse ecmployment, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance Demand
  • Premium
  • Multiple Classification Analysis (MCA)