اثر سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

مولف

چکیده

هدف از این مقاله بررسی اثر دو عامل سابقه رانندگی و راست‌دست یا چپ‌دست بودن فرد بر تعداد تصادفات رانندگی وی است. داده‌های این مقاله از طریق توزیع پرسش‌نامه در میان رانندگان دو شهر اصفهان و تهران به‌دست‌آمده‌است. براساس تجزیه‌وتحلیل‌ داده‌ها میانگین تعداد تصادفات در چپ‌دست‌ها بیشتر از راست‌دست‌هاست و با افزایش سابقه رانندگی، میانگین تعداد تصادفات کاهش می‌یابد. نتایج تحقیق بیان‌گر آن است که ویژگی‌‌های فردی راننده، از جمله عواملی است که می‌تواند در تعیین نرخ مناسب حق‌بیمه به شرکت‌‌های بیمه کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Driving Experience and Right or Left Handedness upon the Number of Accidents

نویسندگان [English]

  • Reza Ofoghi
  • Elham Rahmati
  • Behzad Mohammad Sharifi
چکیده [English]

In this paper, the effect of driving experience and right or left handedness of drivers on the number of accidents have been investigated. A questionnaire survey in two cities, Tehran and Isfahan is used for data collection. The results of data analyses indicated that left handed drivers had greater average number of accidents than right handed drivers and by increasing the experience of driving, the average number of accidents decreased. The results also indicated that the driver’s characteristics can help insurance companies in the rate making process to determine more accurate premiums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Driving Experience
  • Right or Left Handedness
  • Number of Accidents
  • Questionnaire
  • Premium
1. آیتی، الف.، 1387. هزینه تصادفات ترافیکی در ایران. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چ3.
2. آیتی، الف.، مهدوی کلیشمی، غ.، ملاشاهی، ح.ف. و خواجوی ک.، 1389. استفاده از روشPay-At-The-Pump  و Pay-As-You-Driveدر تعیین حق‌بیمه و عوارض اتومبیل و تأثیر آن بر ایمنی ترافیک. دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل‌و‌نقل و ترافیک.
3. محمودوند، ر.، 1386. معرفی یک سیستم تخفیف- جریمه تعمیم‌یافته برای شرکت بیمه ایران. فصلنامه صنعت بیمه، (1)22.
4. ملاشاهی، ح.ف.، 1390. تأثیربیمهاتومبیلبرایمنیترافیکباتأکیدبرتئوری Pay-As-You-Drive. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.، دانشگاه فردوسی مشهد.     
5. Blow, S., Ivers, R.Q., Connor, J., Ameratunga, S. and Norton, R., 2006. Car insurance and risk of car crash injury. Accident Analysis and Prevention, 35, pp. 987-90.
6. Broughton, J., 2008. Car driver casualty rates in great britain by type of car. Journal of Accident Analysis and Prevention, 40 , pp. 1543–52.
7. Coren, S., 1989. Left-handedness and accident-related injury risk. Am J Public Health, 79(8), pp. 1040–1.
8. Dane, S. and Erzurumluoglu, A., 2003. Sex and handedness differences in eye-handvisual reaction times in handball players. International Journal of Neuroscience,113, pp. 923-29.
9. Dane, S., Gumustekin, K., Yazici, A.T., and Baykal, O., 2003. Correlation between hand preference and intraocular pressure from right- and left-eyes in right- and lefthanders. Vision Research, 43, pp. 405-8.
10. Dominguez,V. and Gentzler, M., 2011. How perceptual cognitive factors are involved in a car accident. The University of Central Florida Undergraduate Research Journal (URJ), 5, pp. 41-50.
11. Korah, C.C., 2008. Factors affecting young driver safty in the state of  Louisiana. Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University for the degree of Master of Science in Civil Engineering.
12. Mobolaji, S.S. and Wilfred I.U., 2012. Accidents and level of intelligence. J Hum Ecol, 35(2), pp. 75-84.
13. Naghavi, M., Shahraz, S., Bhalla, K., Jafari, N., Pourmalek, F., Bartels, D., Puthenpurakal, J.A. and Motlagh, M.E., 2009. Adverse health outcomes of road traffic injuries in Iran after rapid motorization, Arch Iranian Med, 12(3), pp. 284 – 94.
14. Stanley, C., 1989., Left-handedness and accident-related injury risk. Am J Public Health., 79(8), pp. 1040–41.     
15. Towhidpour, R. and Amiruddin, I., 2011. Socia-economic consequences of traffic accidents in Iran, Australias journal of Basic & Applied Sciences, 5(9), pp. 897-901.