بررسی تطبیقی مصادیق نفع قابل بیمه در بیمۀ عمر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشگاه شهید بهشتی

10.22056/jir.2017.88562.2087

چکیده

یکی از قواعد آمرۀ مطرح در حقوق بیمۀ عمر، وجود نفع قابل بیمه است. این امر با نظم عمومی در ارتباط است و در صورتی‌ که بدون وجود چنین نفعی، بیمۀ عمر اخذ شود، امکان بروز مخاطرۀ اخلاقی و ایراد عمدی صدماتی به جان و مال دیگران وجود خواهد داشت؛ بنابراین، ضروری است که نفع قابل بیمه احراز شود و معیارهایی برای شناخت آن تعیین شود. از این رو، دو معیار نفع معنوی و اقتصادی ارائه شده است. در معیار نفع معنوی اشاره شده است که هر شخصی به دلیل وجود رابطه‌ای عاطفی و مبتنی ‌بر عشق و محبت، در زندگی خود، همسر، والدین، فرزندان و سایر اعضای خانواده‌اش، نفع قابل بیمه دارد. معیار نفع اقتصادی هم اشاره دارد که گاهی به دلیل رابطۀ مالی میان دو شخص، حیات شریک تجاری، کارکنان کلیدی یک شرکت و شخص بدهکار، به‌عنوان نفعی قابل بیمه شناخته می‌شود و اجازۀ اخذ بیمۀ عمر در آن خصوص داده می‌شود. لذا باید از رهگذر مطالعۀ پرونده‌های حقوقی مطرح در حوزۀ کامن‌لا، به ظرافتهای موجود در بحث نفع قابل بیمه پی برد. مقالۀ حاضر به تحلیل این ظرافتها و دقت‌نظرهای حقوقی خواهد پرداخت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Insurable Interest in Life Insurance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Mohammadi 1
  • Navid Boroumand 1
  • Seyed Alireza Shokuhyan 2
1 Master of Economic Law, Shahid Beheshti University
2 PhD student of Private Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

One of the prevailing principles in life insurance law is the existence of an insurable interest. This principle is related to the public policy and life insurance contracts without insurable interest raises the possibility of moral hazard and deliberate harm to people’s lives and property. Therefore, it is truly necessary to ensure existence of this principle and determine some factors to identify it. Hence, two criteria are presented for identifying insurable interest, including spiritual factor and economic factor.  Former factor mentions each person has an insurable interest in his life and loved ones, including wife, parents, children and other members of family. Latter factor refers to financial dependency between two persons, two business partner, key employees of a company and the debtor. Therefore, it is necessary to find out the intricacies of insurable interest through study of legal cases raised in the common law. This study analyzes these complexity and the precision of legal opinions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life Insurance
  • Insurable Interest
  • Moral Hazard
  • Negative Externalities
  • Public Policy