شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد استقرار مدیریت دانش (مطالعۀ موردی: صنعت بیمۀ ایران)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، پیام نور

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، پیام نور

3 استاد گروه مدیریت دولتی، پیام نور

10.22056/jir.2018.65893.1930

چکیده

دسترسی بهاطلاعات صحیح،تأثیرگذاروبه‌روزدر فضای شدیداً رقابتی کسب‌وکار امروز یکیازابزارهایقدرت هر شرکتی در سطحملّیوبنگاهی برایتصمیم‌گیریواتخاذاستراتژیهایرقابتی آناست؛ اما در صنعت بیمۀ کشور استقرار صحیح و کارآمد نظامهای هوشمندی کسب‌وکار و مدیریت دانش و شناسایی و ارتقای عوامل کلیدی موفقیت این نظامها حیاتی به‌ نظر می‌رسد. هدف این تحقیق طراحی مدلی برای موفقیت هوشمندی کسب‌وکار با رویکرد ارتقای مدیریت دانش در صنعت بیمه است. متغیرهای مهم تأثیرگذار در موفقیت هوشمندی کسب‌وکار و مدیریت دانش با استفاده از روش زمینه‌ای از موضوع استخراج‌ شده و مبنای روش دلفی قرار گرفته است. در ادامه، پرسشنامۀ دلفی در اختیار پاسخ‌دهندگان قرار گرفت و در دور چهارم به متغیرهای کلان و خرد تحقیق دست یافته و درنهایت 34 متغیر در قالب چهار دسته به نام متغیرهای مدیریت دانش، هوشمندی کسب‌وکار، میانجی، و نتایج شناسایی و مدل طراحی و اعتبارسنجی شد و با استفاده از الگوی معادلات ساختاری، مدل استخراج‌شده مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking Success Factors of Business Intelligence by Knowledge Management Establishment Approach (Case Study: Iranian Insurance Industry)

نویسندگان [English]

  • Hossein Sarvi Hampa 1
  • Mohammad Mahmoudi Meimand 2
  • Mohammad Ali Sarlak 3
  • Mohammad Taghi Amini 2
1 PhD Student, Business Management Group, Payame Noor University
2 Associat Professor, Business Management Group, Payame Noor University
3 Professor, Public Administration Group, Payame Noor University
چکیده [English]

Today’s highly competitive business environment  makes accessing to the accurate, effective and updated information as an instrument of power that any company uses for decision-making and choosing competitive strategies at the firm and national level. Hence, business intelligence implementation, knowledge management establishment and improving critical success factors play a vital role in Iranian insurance industry. The aim of this study is to design a model for successful business intelligence using knowledge management establishment for Iranian insurance industry. Important variables affecting the success of business intelligence and knowledge management are identified according to literature and have been used for the Delphi method. We gathered data using questionnaires. We have identified micro and macro variables. Finally, after classifying 34 variables into groups, such as knowledge management, business intelligence and mediator, we have designed and validated the model using structural equation model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Knowledge Management
  • Critical Success Factor
  • Insurance
  • Decision Making