شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای )

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

10.22056/jir.2018.78627.2025

چکیده

با ورود به هزارۀ جدید و با توجه به تغییرات سریع در صنعت فناوری در سراسر دنیا، رقابت‌پذیری و بقای نهایی یک سازمان به توانایی آن در توسعه و تولید محصولات و خدمات جدید و نوآورانه وابسته است. کشورهای جهان با تکیه بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و یکی از دلایل عمدۀ این توجه، وجود رقابت فزاینده بین جوامع است. مقالۀ حاضر با اذعان به موضوع فوق با هدف شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز یک شرکت بیمه‌ای به رشته تحریر درآمده است که در این تحقیق پس از مرور نوشتگان موضوع، با توجه به مدل انتخاب‌شده، 38 شاخص شناسایی شدند. پس از طراحی پرسشنامه بر اساس 38 شاخص یادشده و تأیید روایی آن توسط خبرگان، تعداد 134 پرسشنامه جمع‌آوری شد که پس از اطمینان از پایایی پرسشنامه به‌وسیلۀ آزمون آلفای کرونباخ، اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق نرم‌افزار PLS، SPSSو Excelمورد بررسی قرار گرفته و درنهایت عوامل مؤثر بر نوآوری باز سازمان با توجه به نظر خبرگان مشخص شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Factors Affecting the Open Innovation in the Insurance Industry (Case study: An Insurance Company)

نویسنده [English]

  • Naser Poursadegh
Associate Professor, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University
چکیده [English]

As we are moving into the new millenniumand due to rapid changes in the IT industry around the world, an organization’s competitiveness and survival depends on its ability to develop and produce new and innovative products. In a new era of global competition, countries rely on innovation in order to increase productivity and improve the economy. With reference to the subject mentioned above, the goal of this study is to identify and prioritize factors affecting open innovation in an insurance company. Considering related literature and according to the model which is used in this study, 38 indicators have been identified. After designing a questionnaire based on 38 indicators and approving its validity by experts, 134 questionnaires were distributed. Reliability is confirmed by Cronbach's alpha test. We consider EXCELL, SPSS and PLS software’s output in order to determine open innovation factors in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Innovation
  • Open Innovation
  • Insurance Industry
  • Insurance Company