استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها- تصمیم‌گیری چندشاخصه در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

10.22056/jir.2018.108794.2208

چکیده

اندازه‌گیری کارایی برای بنگاه‌هایی که در محیطی رقابتی فعالیت می‌کنند همواره مورد توجه بوده است. هدف تحقیق ارزیابی کارایی شرکتهای بیمۀ ایران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها و رتبه‌بندی شرکتهای بیمه با استفاده از این مدل و مقایسۀ نتایج حاصل از آن با مدلهای تصمیم‌گیری چندشاخصه است. به منظور دستیابی به هدف پیش رو، با بررسیهای جامع کتابخانه‌ای و ارزیابی نتایج مطالعه‌های گذشته، نهاده‌ها و ستانده‌های مدل تحلیل پوششی داده‌ها شناسایی شدند. به منظور غربال‌سازی متغیرهای شناسایی‌شده، از روش تحلیل محتوا با آنتروپی شانون استفاده شد. سپس شرکتهای بیمۀ کارا و ناکارا با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها شناسایی و رتبۀ کارایی آنها تعیین شد. در ادامه با استفاده از مدلهای تصمیم‌گیری چندمعیاره، شرکتهای بیمه رتبه­بندی شدند و در پایان به منظور ارائۀ رتبۀ واحد از روش کپلند استفاده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Application of DEA-MCDM Compilation Model for Evaluating Relative Efficiency and Ranking of Iranian Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Farshid Khamoie 1
  • Moazameh Shokrolah Tabar Aktij 2
  • Bahram Moazeni 3
  • Saied Sehhat 4
1 PhD Student of Behavioral Management, Faculty of Management, Kharazmi University.
2 Master of Economics, Allameh Tabatabaʹi University.
3 PhD Student of Human Resources Management, Faculty of Management, Kharazmi University
4 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaʹi University
چکیده [English]

Efficiency measurement of firms operating in a competitive environment has always been a concern. The purpose of this study is to evaluate the efficiency of Iranian insurance companies using Data Envelopment Analysis (DEA), ranking of insurance companies using the DEA model and comparing results with multi-factor decision-making models. In order to achieve this goal, in addition to a library comprehensive study, we have investigated about the previous studies results related to the inputs and outputs of the DEA model. Then, content analysis technique is used in order to screen the variables which are identified by Shannon Entropy. In the next step, using the DEA model, efficient and inefficient insurance companies are identified and after that, we rank efficient insurance companies according to the AP model. Then, using multi-criteria decision making models, insurance companies were ranked and in the end, Copeland method was used to present the unit rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Relative Efficiency
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Multi-criteria Decision Making (MDCM)